Docent Juraj Holdoš

    Náš kolega Mgr. Juraj Holdoš, PhD. sa úspešne habilitoval na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Získal vedecko-pedagogický titul docent v odbore psychológia, a to na základe úspešnej obhajoby habilitačnej práce s názvom Online závislosti v kontexte psychosociálneho fungovania a uskutočnenej habilitačnej prednášky na tému Možnosti diagnostiky excesívneho používania od internetu. Docentovi Holdošovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.