Náš vyučujúci z katedry ocenený dekanom

    Cena dekana pre Juraja Holdoša

    Dekan fakulty udelil ocenenie nášmu kolegovi Jurajovi Holdošovi, PhD. v kategórii prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou. Ocenený je uznávaným odborníkom a výskumníkom zameraným na vplyv nových technológií na človeka, dlhoročne skúma najmä závislosť od internetu a excesívne používanie nových technológií. Uvedená problematika sa stala predmetom jeho početných odborno-popularizačných prednášok, seminárov, rozhovorov, podcastov. Takýmto spôsobom už niekoľko rokov zdarne prezentuje katedru psychológie a zároveň úspešne reprezentuje i filozofickú fakultu, najmä v oblasti šírenia vedomostí o internetovej závislosti. Blahoželáme!