Zasadala Vedecká rada FF KU

    Vedecká rada FF KU na svojom zasadnutí v októbri hodnotila úroveň vzdelávacej činnosti a vedy na FF KU za rok 2020 a prerokovala prahové hodnoty kritérií na udeľovanie titulov docent a profesor. Najväčší priestor však dostali dve inauguračné a jedna habilitačná prednáška.
    Zasadala Vedecká rada FF KU

    V stredu 6. 10. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku, tentokrát hybridným spôsobom. Okrem iných bodov rokovania si členovia vedeckej rady, členovia inauguračnej a habilitačnej komisie, oponenti a hostia mohli vypočuť dve inauguračné a jednu habilitačnú prednášku. Jednou z prednášajúcich bola vyučujúca z našej katedry žurnalistiky, Terézia Rončáková, ktorá vo svojej inauguračnej prednáške Médiá a náboženstvo – alebo médiá AKO náboženstvo? zaujímavým spôsobom analyzovala podobnosti a odlišnosti medzi povahou a vnímaním týchto dvoch oblastí. Jej kolega Pavel Izrael z rovnakej katedry v poobedňajších hodinách úspešne absolvoval obhajobu svojej habilitačnej práce Koncept rodičovskej mediácie používania médií a taktiež vystúpil s prednáškou Komunikácia v médiách z pohľadu komunikačných vzorov v rodine.

    Obaja naši vyučujúci presvedčili tak príslušné komisie, ako aj všetkých prítomných členov vedeckej rady. Vedecká rada FF KU tak jednohlasne schválila návrhy príslušných komisií na vymenovanie Terézie Rončákovej za profesorku a na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Pavlovi Izraelovi. Veríme, že nasledujúci proces už bude rýchly a srdečne im blahoželáme k tomuto úspechu.