Blíži sa uzávierka na prihlášky na magisterské štúdium

  Termín podania prihlášok na všetky magisterské študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 16. mája 2022.
  Blíži sa uzávierka na prihlášky na magisterské štúdium

  Na FF KU bude možné v akademickom roku 2022/2023 študovať jednoodborové štúdium filozofie, histórie, psychológie a žurnalistiky, medziodborové štúdium filozofie a histórie, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra. Učiteľské štúdium je možné realizovať tiež v kombinácii ponuky FF KU s ponukou Pedagogickej fakulty KU. Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie. Platí však, že prihlášku je možné podať ešte pred ukončením bakalárskeho štúdia a dodatočne (po štátniciach) doložiť doklad o absolvovaní bakalárskeho alebo magisterského štúdia.

  Štúdium filozofie ponúka poznatky z dejín filozofie, logiky, etiky, estetiky, metafyziky a pod. Študenti nadobúdajú schopnosti a zručnosti kreatívne uvažovať a samostatne sa rozhodovať, zvládajú postupy kritického myslenia a hodnotenia. V rámci štúdia histórie poslucháči získavajú ucelený prehľad o všeobecných (svetových) a národných (slovenských) dejinách, ako aj o základných metódach práce historikov. Absolventi sú schopní tvorivo pracovať a adaptovať sa na meniaci spoločenský kontext.

  Štúdium psychológie je zamerané na získanie ucelených vedomostí z oblasti psychologických vied, ale tiež zo psychologickej praxe. Študenti tohto programu využívajú špičkovo vybavené psycholaboratórium, ktoré umožňuje realizáciu experimentov, pozorovaní i zážitkových interakčných výcvikov a tréningov. Absolventi sa môžu uplatniť v rôznych pozíciách v oblastiach hospodársko-spoločenského života.

  Štúdium žurnalistiky poskytuje osvojenie si základov žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a marketingových agentúrach. Študenti nadobúdajú schopnosť kultivovane sa vyjadrovať v materinskom jazyku, získavajú vedomosti o podstate a úlohách médií, ale tiež praktické skúsenosti a technické zručnosti v oblasti práce redaktora rôznych médií. Počas štúdia sa študenti oboznamujú aj s prácou profesionálnych novinárov. V ostatných rokoch s našimi študentmi na FF KU diskutovali, okrem iných, Peter Bárdy a Marek Vagovič z aktuality.sk, Štefan Chrappa z RTVS, Mirek Tóda z Denníka N, Eugen Korda z .týždňa či Matúš Krčmárik zo Sme, Martin Hanus z Denníka Postoj.

  Štúdium učiteľstva predmetov v kombinácii (ľubovoľná dvojkombinácia z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, slovenský jazyk a literatúra) je zamerané na dve zvolené predmetové špecializácie, ale tiež na prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania. Študenti získavajú základy školskej pedagogiky a psychológie a nadobúdajú orientáciu v organizačných podmienkach vzdelávania.

  Absolventi našich programov majú uplatnenie v školstve, vzdelávaní, kultúrnych inštitúciách, neziskových organizáciách, médiách, múzeách a pod. Viac o našich absolventoch sa dozviete aj na stránke studujff.ku.sk.

  Záujemcovia, ktorí sa nestihnú prihlásiť v termíne do 16. 5. 2022 môžu očakávať, že koncom júna vyhlásime druhé kolo prijímacieho konania na magisterské štúdiu.