Boli udelené Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2021

  V letnom semestri sa už pravidelne udeľujú ceny dekana za aktivity realizované v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  Boli udelené Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2021

  Dekan fakulty udelil tradičné ocenenie spolu štyrom zamestnancom a študentom na zasadnutí kolégia dekana 1. 6. 2022. V rámci výzvy na zasielanie návrhov na Cenu dekana FF KU v Ružomberku za rok 2021 zamestnanci a študenti fakulty doručili spolu deväť návrhov na ocenenia v štyroch rôznych kategóriách. Nominácie prerokovala komisia na svojom zasadnutí 27. 4. 2022 a dekan sa následne rozhodol, že Cena dekana FF KU v Ružomberku za rok 2021 bude udelená štyrom navrhnutým. Ďakujeme za všetky návrhy a blahoželáme oceneným!

   

  V kategórii pedagogická činnosť bola ocenená Katalin Balogné Bérces, ktorá pôsobí na katedre anglického jazyka a literatúry. Je vnímaná ako obľúbená vyučujúca a kvalitná školiteľka záverečných prác. Ako uviedla navrhovateľka, Katalin Balogné Bérces „formuje študentov nielen akademicky, ale aj ľudsky, pretože je inšpiráciou nielen ako vzdelaný učiteľ, ale aj ako láskavý človek.“

  V kategórii prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou si cenu odniesol Juraj Holdoš z katedry psychológie. Dlhoročne sa venuje popularizácii svojich výskumných tém (vplyv nových technológií na človeka a závislosť od internetu), ako aj prezentácii fakulty medzi študentmi a širšou verejnosťou. Ako uviedla navrhovateľka, Juraj Holdoš „významne prispieva k popularizácii vedy a dobré meno fakulty šíri aj svojimi mnohými vystúpeniami v médiách“.

  V kategórii mimoriadne kvalitné vykonávanie pracovných činností bola ocenená Alžbeta Ondrisová z prevádzkového oddelenia. Napriek zložitej pandemickej situácii a úsporným opatreniam v oblasti prevádzky pani Ondrisová výborne zvládla zvýšené nároky v oblasti hygieny a dezinfekcie v priestoroch fakulty.

  Najviac doručených nominácií bolo v kategórii študentov. Cenu si odniesla dvojnásobne navrhnutá Annamária Adamčíková, študentka magisterského študijného programu učiteľstvo histórie a náboženskej výchovy. Ide o veľmi aktívnu študentku, ktorá háji študentské a fakultné záujmy v akademickom senáte i v študentskom kolégiu dekana. Aktívne sa zapája do rôznorodých podujatí a, ako uvádza jeden z navrhovateľov, „jej cieľom je skvalitnenie fakulty, na ktorú je patrične hrdá.“