Ocenenie docenta Mareka Babica pri príležitosti Dňa učiteľov

  Mesto Ružomberok 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo doc. Mgr. Mareka Babica, PhD. z katedry histórie FF KU.
  Ocenenie docenta Mareka Babica pri príležitosti Dňa učiteľov

  Ocenenie doc. Mgr. Mareka Babica, PhD.

  Mesto Ružomberok 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo  pedagógov za ich vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a pri príležitosti životných jubileí. Medzi ocenenými bol aj  náš kolega doc. Mgr. Marek Babica, PhD. z katedry histórie. Z rúk primátora mesta Ľubomíra Kubáňa si prevzal ocenenie na tradičnej slávnosti oceňovania učiteľov, ktorú pripravilo oddelenie školstva a športu na Mestskom úrade v Ružomberku.

  Primátor mesta  v ďakovnej reči povedal: "Povolanie učiteľa patrí k výnimočným prfesiám ktoré dokážu ovplyvniť desiatky ľudských životov. Učiteľ je nositeľom kultúrnych a spoločenských hodnôt, pre deti a mládež je vzorom, od ktorého získavajú nielen veľa vedomostí, ale ktorý formuje aj ich osobnosť a životné postoje."

  Nášmu kolegovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa dobrých študentov.

   

  Z predstavenia oceneného:

  Marek Babic je s Katolíckou univerzitou v Ružomberku spätý od jej samotného vzniku.

  Na jej filozofickej fakulte pôsobil najprv ako odborný asistent a od roku 2017 zastáva funkčné miesto docenta na katedre histórie.

  Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä dejinám neskorej antiky, pričom má za sebou viacero úspešných výstupov a projektov. Spomeňme aspoň monografiu Od antiky k stredoveku, spoluautorstvo renomovanej učebnice Bežný život starých Rimanov či ďalších približne 50 príspevkov v domácich i zahraničných publikáciách. Od roku 2023 vedie projekt KEGA, ktorého súčasťou je aj webstránka http://neskoraantika.ku.sk/ s podcastovými reláciami a ďalšími zaujímavosťami z antického prostredia.

  Docent Babic patrí taktiež medzi obľúbených vyučujúcich. Ako školiteľ viedol viac než 40 záverečných študentských prác. Pravidelne býva prizývaný do komisií na obhajoby a štátne skúšky, a to aj inými univerzitami zo Slovenska a Českej republiky. Absolvoval viacero výskumných a vzdelávacích pobytov v zahraničí (Taliansko, Nemecko, Japonsko či USA).

  Za jeho výrazný podiel na vzniku a rozvoji Filozofickej fakulty KU bol ocenený striebornou medailou KU. V rokoch 2011 – 2015 zastával pozíciu predsedu akademického senátu fakulty a v rokoch 2015 – 2023 bol jej dekanom. Za jeho pôsobenia musela Filozofická fakulta KU čeliť viacerým náročným výzvam vrátane štrukturálnych zmien či koronavírusovej pandémie.

  Momentálne je Marek Babic členom akademického senátu a vedeckej rady univerzity. V júni 2024 oslávi životné jubileum, k čomu mu srdcečne blahoželáme!