Voľba kandidáta na dekana FF KU

  Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlásil voľbu kandidáta na dekana FF KU na obdobie rokov 2022 – 2026

  Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej AS FF KU) na svojom 19. zasadnutí dňa 20. septembra 2022 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana FF KU na obdobie rokov 2022 – 2026 nasledovne:

   

  • Navrhovať kandidáta na dekana FF KU je možné od 21. septembra do 9. novembra 2022 (do stredy) do 12,00 hod.
  • V stredu 9. novembra 202215,00 hod. budú zverejnené mená platne navrhnutých kandidátov do voľby kandidáta na dekana FF KU.
  • Dňa 16. novembra 202213,00 hod. sa v miestnosti F 013 uskutoční verejné predstavenie kandidátov na dekana FF KU.
  • Následne o 14,00 sa uskutoční zasadnutie AS FF KU, na ktorom sa bude voliť kandidát na dekana FF KU.

   

  Podľa čl. 10 ods. 6. Štatútu FF KU má právo navrhnúť najviac jedného uchádzača o kandidatúru na funkciu dekana každý člen AS FF KU, dekan FF KU a minimálne 20 členov akademickej obce (ďalej AO) FF KU, ktorí nie sú vyššie spomenutí. Návrhy sa odovzdávajú písomnou formou na návrhových lístkoch do pripravenej urny, ktorá je spolu s lístkami na recepcii FF KU. Návrhový lístok musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou doložený vlastnoručným podpisom spolu s menom a podpisom navrhovateľa. Ak kandidáta na dekana FF KU navrhuje 20 členov AO, je potrebné na návrhovom lístku uviesť ich mená spolu s vlastnoručnými podpismi.