Voľby kandidáta na dekana FF KU

  Akademický senát Filozofickej fakulty KU (ďalej AS FF KU) na svojom 20. zasadnutí, ktoré sa konalo 16. novembra 2022 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana Filozofickej fakulty KU na obdobie rokov 2023 – 2027.

  AS FF KU uznesením stanovil harmonogram voľby nasledovne:

   

  • Navrhovať kandidáta na dekana FF KU je možné od 21. novembra do 12. decembra 2022 (do pondelka) do 12:00 hod.
  • V pondelok, 12. decembra 202215:00 hod. budú zverejnené mená platne navrhnutých kandidátov do voľby kandidáta na dekana FF KU.
  • Dňa 14. decembra 202213:00 hod. sa v miestnosti F 013 uskutoční verejné predstavenie kandidátov na dekana FF KU.
  • Následne o 14:00 sa uskutoční zasadnutie AS FF KU, na ktorom sa bude voliť kandidát na dekana FF KU.

   

  Podľa čl. 10, ods. 6. Štatútu FF KU má právo navrhnúť najviac jedného uchádzača o kandidatúru na funkciu dekana každý člen AS FF KU, dekan FF KU a minimálne 20 členov akademickej obce (ďalej AO) FF KU, ktorí nie sú vyššie spomenutí. Návrhy sa odovzdávajú písomnou formou na návrhových lístkov do pripravenej urny, ktorá je spolu s lístkami na recepcii FF KU. Návrhový lístok musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou doložený vlastnoručným podpisom spolu s menom a podpisom navrhovateľa. Ak kandidáta na dekana FF KU navrhuje 20 členov AO, je potrebné na návrhovom lístku uviesť ich mená spolu s vlastnoručnými podpismi.