Podľa právneho názoru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR absolvent štúdia učiteľstva filozofie v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ v podkategóriách učiteľ 2. stupňa základnej školy a učiteľ strednej školy na vyučovanie predmetu občianska náuka. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ.