Doc., RNDr. Michal Baláž, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent
Doc., RNDr. Michal Baláž, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: michal.balaz@ku.sk

Profesijná charakteristika

 

OSOBNÉ ÚDAJE

 

Meno:              Michal Baláž

Titul:                RNDr., PhD.

Národnosť:      Slovenská

E-mail:             michal.balaz@ku.sk

 

VZDELANIE, KVALIFIKÁCIA

 

1998 – 2003 –            Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2003 – 2006 -             Postgraduálne štúdium na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

 

Diplomová práca obhájená v roku 2003 na tému:

Hniezdna biológia penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) v agrárnej krajine juhozápadného Slovenska

Rigorózna práca obhájená v roku 2004 na tému:

Hniezdna biológia strakoša červenochrbtého (Lanius collurio), slávika krovinového ( Luscinia megarhynchos) a penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) vo vetrolamoch juhozápadného Slovenska.

Dizertačná skúška vykonaná v roku 2005

Dizertačna práca obhájená v roku 2007 na tému:

Vtáčie spoločenstvá troch typov horského lesa v oblasti NPR Osobitá, Západné Tatry.

 

PRIEBEH A ZOZNAM DOTERAJŠÍCH PRACOVNÝCH POMEROV

 

2006 – súčasnosť     –  Katedra biológie a ekológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Členstvo v odborných organizáciách:

člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti – Birdlife Slovensko

člen Slovenskej zoologickej spoločnosti

člen Českej společnosti ornitologické

 

Iné zdatnosti:

Krúžkovací preukaz SOS