doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra biológie a ekológie

  Hrabovská cesta 1
  03401 Ružomberok

  Kancelária: A 316
  Telefón: 0904 489 678
  Email: michal.balaz@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 11:00

  Profesijná charakteristika

   

  OSOBNÉ ÚDAJE

   

  Meno:              Michal Baláž

  Titul:                doc. RNDr., PhD.

  Národnosť:      Slovenská

  E-mail:             michal.balaz@ku.sk

   

  VZDELANIE, KVALIFIKÁCIA

   

  1998 – 2003 –            Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  2003 – 2006 -             Postgraduálne štúdium na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

  2021 -                           Habilitačné konanie na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre

   

  Diplomová práca obhájená v roku 2003 na tému:

  Hniezdna biológia penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) v agrárnej krajine juhozápadného Slovenska

  Rigorózna práca obhájená v roku 2004 na tému:

  Hniezdna biológia strakoša červenochrbtého (Lanius collurio), slávika krovinového ( Luscinia megarhynchos) a penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) vo vetrolamoch juhozápadného Slovenska.

  Dizertačná skúška vykonaná v roku 2005

  Dizertačna práca obhájená v roku 2007 na tému:

  Vtáčie spoločenstvá troch typov horského lesa v oblasti NPR Osobitá, Západné Tatry.

  Habilitačná práca obhájená v roku 2021 na tému:

  Vplyv environmentálnych faktorov na biológiu hniezdenia muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis) na troch rôznych lokalitách.

   

  PRIEBEH A ZOZNAM DOTERAJŠÍCH PRACOVNÝCH POMEROV

   

  2006 – súčasnosť     –  Katedra biológie a ekológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2019 - 2020                 -  Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre

   

  Členstvo v odborných organizáciách:

  predseda Slovenskej ornitologickej spoločnosti – Birdlife Slovensko

  člen Českej spoločnosti ornitologickej

  člen spoločnosti Ochrana dravcov na Slovensku

  Vedúci editor časopisu Raptor Journal - do roku 2022

  Výkonný editor časopisu Tichodroma

  Člen redakčných rád časopisov Sylvia, Biodiversity and Environment

   

  Iné zdatnosti:

  Krúžkovací preukaz SOS

  Celoštátny koordinátor Sčítavania zimujúceho vodného vtáctva