doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, odbor - slovenská literatúra a literárna veda, študijná poradkyňa pre 1. a 2. stupeň štúdia KSJL, Docentka
  doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra slovenského jazyka a literatúry

  Hrabovská cesta 1
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 311
  Telefón: +421918 722 047
  Email: jana.juhasovaksjl@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  09:40 - 10:25
  15:15 - 16:00

  Konzultačné hodiny pre študentov RŠ, prípadne pre denných študentov, online po dohode s vyučujúcou.

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Z môjho rodiska je možné zájsť na bicykli do kraja M. R. Štefánika, kameňom možno dohodiť do pôsobiska I. Krasku a G. Vámoša. Maturovala som na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Diplomovú prácu s názvom Symbol v poézii sv. Jána z Kríža v kontexte barokovej literatúry som obhájila u prof. PhDr. A. Valcerovej, CSc. na FF PU v Prešove, kde som študovala odbor slovenský jazyk a literatúra - filozofia. Štyri roky po skončení štúdia som učila na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Od r. 2003 pracujem na Katolíckej univerzite v Ružomberku na katedre slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku. V r. 2009 som obhájila dizertačnú prácu s názvom Litánie v poézii nadrealistov a básnikov katolíckej moderny u prof. PhDr. J. Zambora, PhD. na FF UK v Bratislave.  V r. 2020 som habilitovala na FF UPJŠ v Košiciach. Titul PhD. a doc. som získala v odbore slovenská literatúra a literárna veda. Mojou výskumnou oblasťou je slovenská poézia 20. storočia, otázky genológie (najmä žánre náboženskej lyriky - modlitba, litánie) a princíp minimalizmu v umení. Som autorkou monografií Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii (2016), Litanická forma od avantgardy po súčasnosť (2018) a učebných textov Melankolia a zá-zrak. Progresívne postupy v spirituálnej lyrike (2019). Na katedre slovenského jazyka a literatúry vediem kurzy z teórie literatúry, z dejín slovenskej medzivojnovej literatúry, z dejín slovenskej poézie od r. 1945 po súčasnosť a z literárnej kritiky. V rámci PVP programom ponúkam kurzy Slovenská literatúra vo filmovom a dramatickom umení a Tvorivé písanie.