Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FF KU

  Akademický senát Filozofickej fakulty KU vyhlásil doplňujúce voľby do AS FF KU na dve miesta za študentskú časť akademickej obce FF KU

  Akademický senát Filozofickej fakulty KU (ďalej AS FF KU) na svojom 19. zasadnutí dňa 20. septembra 2022 vyhlásil doplňujúce voľby do AS FF KU na dve miesta za študentskú časť akademickej obce FF KU nasledovne:

  Voľby sa uskutočnia 15. novembra 2022 od 10,00 do 14,00 hod. Voliť môžu len študenti FF KU!

   

  Spôsob navrhovania kandidáta na člena AS FF KU za študentskú časť akademickej obce FF KU

  Za kandidáta na člena AS FF KU za študentskú časť akademickej obce FF KU môžu byť navrhnutí študenti FF KU všetkých troch stupňov štúdia (študentská časť akademickej obce).

  Navrhnúť kandidáta na člena AS KU za študentskú časť akademickej obce FF KU má právo ktorýkoľvek člen študentskej časti akademickej obce FF KU prostredníctvom návrhového lístka, ktorý je k dispozícii na vrátnici FF KU.

   

  Platný návrhový lístok musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, študijný program a stupeň štúdia navrhovaného kandidáta
  • vlastnoručným podpisom vyjadrený súhlas navrhovaného kandidáta
  • meno, priezvisko, študijný program navrhovateľa
  • vlastnoručný podpis navrhovateľa
  • dátum

  Vyplnené návrhové lístky sa odovzdávajú do návrhovej urny, ktorá je umiestnená na vrátnici FF KU.

  Vyplnené návrhové lístky je možné podať v časovom rozmedzí: 21. septembra 2022 (od 12.00 hod.) – 9. novembra 2022 (do 12.00 hod.)

  Návrhové lístky, ktoré nebudú odovzdané v súlade so stanoveným spôsobom odovzdávania návrhov a v stanovenom termíne, nebudú akceptované. Návrhové lístky, ktoré nebudú obsahovať požadované údaje, budú považované za neplatné. Zoznam navrhnutých kandidátov zverejní volebná komisia na webovej stránke fakulty a na výveske AS FF KU 9. novembra 2022 po svojom zasadnutí, na ktorom posúdi platnosť odovzdaných návrhových lístkov.