Filozofická fakulta KU vo svetle dotazníkov

  Na našej fakulte sa pravidelne realizuje viacero študentských a absolventských hodnotení, ktoré sú zväčša zamerané na kvalitu výučby. Teší nás, že aj v poslednom období študenti hodnotia tak výučbu, ako aj pedagógov, pozitívne.
  Filozofická fakulta KU vo svetle dotazníkov

  Pravidelné semestrálne hodnotenia výučby sa na FF KU realizujú už množstvo rokov. Nebolo tomu inak ani v poslednom období. Na konci letného semestra sme realizovali tradičné hodnotenie elektronickou formou. Okrem toho nám spätnú väzbu poskytli aj naši absolventi. Novinkou je však celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti realizovaný Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Teší nás, že tak v našich interných hodnoteniach, ako aj v externom hodnotení, naša fakulta dopadla veľmi dobre. Ukazuje sa, že naša ambícia poskytovať kvalitné vzdelávanie v rodinnej atmosfére je pozitívne vnímaná našimi študentmi i absolventmi.

  Predstavme si vybrané závery hodnotení a prieskumu z posledného obdobia.

   

  Hodnotenie výučby v letnom semestri 2020/2021

  Pravidelný hodnotiaci formulár bol na konci letného semestra akademického roka 2020/2021 zaslaný na emailové adresy našich študentov. Zo 173 ponúkaných predmetov bolo hodnotených 118, pričom spolu bolo vyplnených 603 hodnotení. Z výsledkov študentského hodnotenia možno vybrať i nasledovné odpovede týkajúce sa samotnej výučby, ale aj vyučujúcich. Vysoké percento študentov (až 93 %) považuje získané vedomosti za teoreticky aj prakticky využiteľné (uviedli „veľmi využiteľné“ alebo „využiteľné“). Až 97 % študentov sa domnieva (uviedli „plne súhlasím“ alebo „skôr súhlasím“), že ich priebežné hodnotenie a spätná väzba na ich prácu sú férové a adekvátne. Zaujímavosťou je, že študenti sa domnievajú, že dištančná výučba vcelku adekvátne nahradila prezenčnú výučbu. Pokiaľ ide o samotných pedagógov, naši študenti na škále výborne – chválitebne – dobre – dostatočne – nedostatočne vysoko hodnotia hlavne odbornosť pedagógov (98 % hodnotení uvádza výborne alebo chválitebne), pripravenosť na vyučovanie (95 % hodnotení uvádza výborne alebo chválitebne) a tiež komunikáciu so študentmi (95 % hodnotení uvádza výborne alebo chválitebne).

  Závery hodnotenia poukázali aj na oblasti, v rámci ktorých treba ďalej pracovať. Nedostatky sa týkajú hlavne existencie predmetov s niekoľkými neodučenými hodinami a nedostatočnej komunikácie so študentmi u vybraných vyučujúcich.

   

  Dotazník pre absolventov FF KU v Ružomberku z roku 2021

  Do tohto prieskumu sa zapojilo 51 absolventov, pričom drvivá väčšina z nich hodnotí svoje štúdium pozitívne. Na otázku „Odporučili by ste štúdium na fakulte iným študentom?“ odpovedalo 40 študentov „určite áno“ a 9 študentov „skôr áno“. Na otázku „ Ste celkovo spokojný/á s Vaším štúdiom na fakulte?“ odpovedalo 32 študentov „veľmi spokojný/á“ a 17 študentov „skôr spokojný/á“. Za najsilnejšiu stránku štúdia na fakulte považuje najväčšia časť absolventov „ľudský, osobný, rodinný prístup pedagógov“ (23) a tiež „profesionálnosť, odbornosť“ (15 absolventov). Naopak priestor na zlepšenie vidia naši nedávni študenti v posilnení praxe (4 absolventi) a v zlepšení informovanosti (3 absolventi).

  Výsledky tohto hodnotenia ukazujú, že naša ambícia poskytovať kvalitné vzdelávanie v rodinnej atmosfére nie je prázdnou frázou, ale veľká väčšina absolventov-respondentov oceňuje práve tieto aspekty nášho fungovania.

  Akademická štvrťhodinka

  SAAVŠ v tomto roku postupne zverejnila výsledky prvého veľkého prieskumu (zber dát prebiehal od 30. 4. do 31. 5. 2021 a platných odpovedí bolo 19983), v rámci ktorého sa študenti prvého a druhého stupňa všetkých vysokých škôl na Slovensku mohli vyjadriť k otázkam týkajúcim sa kvality výučby, prístupu pedagógov, dopadov pandémie a pod.

  Keďže agentúra koncom októbra sprístupnila dáta aj našej univerzite, môžeme zhrnúť vybrané podstatné zistenia. Potešilo nás, že aj z výsledkov tohto externe organizovaného prieskumu sa zdá, že študenti oceňujú kvalitu vzdelávania na FF KU a sú spokojní s viacerými dôležitými aspektmi nášho akademického života.

  Spomedzi všetkých fakúlt KU práve najviac našich študentov by odporučilo svoj študijný program svojim známym (91 % našich študentov s tým skôr súhlasí alebo rozhodne súhlasí). V drvivej väčšine dôležitých ukazovateľov naša fakulta pozitívnym spôsobom prekračuje celoslovenský priemer. Príkladom sú nasledovné položky:

  - svoj študijný program by známym odporučilo 91 % našich študentov (slovenský priemer je 82 %),

  - súčasťou komunity študentov a učiteľov sa cíti 78 % našich študentov (slovenský priemer je 67 %),

  - index zastúpenia učiteľov s pozitívny prístupom k študentom ja na našej fakulte 85 (slovenský priemer je iba 75),

  - 78 % našich študentov sa domnieva, že naši učitelia (všetci alebo väčšina z nich) premietajú potreby praxe do výučby (slovenský priemer je 67 %),

  - celkovo hodnotenie našich učiteľov prekračuje slovenský priemer v podstate vo všetkých zverejnených ukazovateľoch (od ich pripravenosti cez využívanie prístupných metód po záujem o spätnú väzbu),

  - naši študenti tiež oceňujú to, že ich v škole učíme aplikovať teoretické poznatky na riešenie konkrétnych problémov (FF KU 83 %, slovenský priemer 77 %), zaujať stanovisko na základe kritického vyhodnotenia rôznych informácií (FF KU 84 %, slovenský priemer 76 %), odborne písať (FF KU 88 %, slovenský priemer 71 %) či mäkké zručnosti (FF KU 78 %, slovenský priemer 66 %).

  Externý prieskum nám však ponúka i príležitosť zamyslieť sa nad slabšími stránkami. Naši študenti sa napr. domnievajú, že sa nedostatočne venujeme tzv. matematickej gramotnosti (FF KU 59 %, slovenský priemer 66 %). Rovnako nás neteší, že až 57 % našich študentov sa stretlo (u iných študentov) s odpisovaním či používaním ťahákov (slovenský priemer je 56 %). (V ostatných ukazovateľoch týkajúcich sa akademickej etiky sú však naše výsledky výrazne lepšie, ako slovenský priemer.)  

  Výsledky prieskumu SAAVŠ obsahujú aj ďalšie zaujímavé zistenia, ktoré si každý môže pozrieť na stránke https://prieskum.saavs.sk/vysledky/.

   

  Našim študentom a absolventom ďakujeme za spätnú väzbu. Teší nás, že v mnohých ukazovateľoch sú prevažne spokojní a veríme, že spoločne budeme pracovať na skvalitnení vzdelávania a celkovo študentského života na našej fakulte a univerzite.

   

  Reprofoto:  https://prieskum.saavs.sk/vysledky/