Interdisciplinárne a stredoeurópske kontexty poézie

Začiatkom októbra sme privítali na Erasmus mobilite kolegyňu z univerzity v Poznani.
Interdisciplinárne a stredoeurópske kontexty poézie

V dňoch 5. – 8. októbra 2021 hosťovala na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF KU v rámci programu ERASMUS + Dr. hab. Katarzyna Szewczyk-Haake z Instytutu Kultury Europejskiej Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. V stredu 6. októbra ponúkla hosťka dve prednášky aj širšej univerzitnej verejnosti. V prvej, ktorá odznela dopoludnia, s témou  In the footsteps of Kierkegaard. The Danish philosopher and the 20th century Ethical Literature reflektovala doc. Szewczyk-Haake vzťah etiky a estetiky v modernom umení. S odkazom na dánskeho filozofa S. Kierkegaarda, ktorý vo svojom diele kládol zvláštny dôraz na spôsob tlmočenia vysokých ideí, podčiarkla potrebu nepriamočiareho, stereotypu a didaktizmu sa brániaceho podania tém s etickým posolstvom. Ideu demonštrovala na tvorbe švédskeho autora Pära Lagerkvista a poľského básnika Józefa Wittlina. 

V popoludňajšom vystúpení s názvom Marc Chagall´s paintings in Polish Poetry, prednesenom na pôde Pedagogickej fakulty KU, sa upriamila na sériu Chagallom inšpirovanej poézie v tvorbe poľských a európskych básnikov 20. storočia. Doc. Szewczyk-Haake vyjadrila presvedčenie, že Chagallov osobný a umelecký príbeh, poznačený skúsenosťou holokaustu, politickej emigrácie, pocitmi vydedenosti, ale aj nádeje, je kultúrnym kódom nielen poľskej, ale celej stredoeurópskej kultúry.