Nový projekt o európskych otázkach

  Od začiatku výučbovej časti rozbiehame projekt realizovaný v rámci Erasmus+ Jean Monnet Actions.

  Ako nás informovala Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA), naša fakulta uspela v rámci výzvy Erasmus+ Jean Monnet Actions in the Field of Higher Education: Modules so svojím projektom European Perspectives on Climate, Conflict and Migration (EUPECCOM). Ide o trojročný (2023-2026) projekt s rozpočtom 25 500,- EUR zameraný na diskusiu o aktuálnych problémoch Európy, medzi ktoré patria témy klimatickej zmeny, vojnových konfliktov a migrácie. Jadrom projektu je modul troch kurzov o európskych témach (War-on-Terror across Media: the New Bestialisation of Human, The Big Questions of Europe a Climate-Conflict-Migration: European Media Contexts), ktoré sú v ponuke pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskych študijných programov. Kurzy budú realizované v anglickom jazyku a študenti, ktorí ukončia všetky tri kurzy, dostanú certifikát o úspešnom absolvovaní výučby v danom module. Okrem výučby sú súčasťou projektu ďalšie aktivity ako napr. medzinárodná filozofická olympiáda, diskusie s pozvanými hosťami a rôzne mediálne výstupy. Dôležitou súčasťou je tiež výskum, ktorého výsledkom budú tri publikácie o témach projektu.

  Vedúcim riešiteľského kolektívu je David Levente Palatinus a členmi tímu sú Ján Hrkút, Iveta Kloptová a Eugen Zeleňák. Podľa vedúceho projektu, „súvis medzi konfliktom a migráciou sa stal jednou z hlavných tém, ktoré sú predmetom kritických diskusií v oblastiach globálnej politiky, ekonomickej teórie, sociálnej geografie a výskumu v rámci globálnej bezpečnosti. Rôzne disciplíny sa snažia ozrejmiť viaceré možné spôsoby, ako sú tieto faktory navzájom prepojené, avšak kauzálny smer a povaha ich vzťahu je stále nedostatočne preskúmaná. Náš projekt sa snaží premostiť súčasný politický diskurz s odbornými diskusiami o konštrukcii a obehu kultúrnych ideí o téme konfliktu, klímy a migrácie. Prostredníctvom kurzov a s prispením pozvaných expertov prepájame prístupy pohybujúce sa na pomedzí mediálnych štúdií, eko-kriticizmu, teórií subjektivity a iného.“

  Záujemcovia z akéhokoľvek študijného programu si môžu kurzy realizované v rámci projektu EUPECCOM vybrať už v tomto akademickom roku. Prvý kurz, War-on-Terror across Media: the New Bestialisation of Human, sa otvára v zimnom semestri a jeho výučba začne v týždni od 18. septembra 2023. Detailnejšie informácie o projekte sú dostupné na webstránke eupeccom.ku.sk.

  EUPECCOM je tretí projekt v rámci výziev Erasmus+ Jean Monnet, s ktorým FF KU uspela v poslednom období. V roku 2020 bolo úspešne ukončené riešenie projektu o ukrajinskej kríze a od roku 2022 sa u nás realizuje projekt o mediálnej gramotnosti.

  Informácia o selekcii projektu EUPECCOM spomedzi podaných žiadostí bola zo strany EACEA doručená v júli 2023 a aktuálne sa ukončuje príprava zmluvy o projekte.