Pozvaná prednáška nášho absolventa

  V novembri sme na pozvanej prednáške privítali nášho absolventa učiteľstva filozofie a histórie.
  Pozvaná prednáška nášho absolventa

  Katedra filozofie 18. 11. 2021 usporiadala hosťovskú prednášku Dr. Jána Hreška na tému „Pravda ako predpoklad reči a vystavenie sa otázke“. Počas prezentácie J. Hreško priblížil tradičné definície a koncepcie pravdy (korešpondenčnú, koherenčnú a i.) a poukázal na ich reduktívny prístup. Ako ďalej upozornil, na rozdiel od týchto „učebnicových“ vymedzení možno pravdu chápať aj iným spôsobom, napr. ako predpoklad samotnej reči alebo ako niečo, čo vedie naše činy a čomu možno veriť v budúcnosti. Na tento iný a v určitom zmysle bohatší prístup k chápaniu pravdy sa prednášajúci zameral v kontexte filozofických názorov Emmanuela Levinasa a Jana Sokola.

  Po prednáške nasledovala živá diskusia o povahe pravdy a o vzťahu takéhoto „neučebnicového“ chápania pravdy k tradičných koncepciám pravdy.

  Keďže J. Hreško v roku 2015 ukončil magisterské štúdium učiteľstva filozofie a histórie na FF KU v Ružomberku, nasledovala tiež voľnejšia diskusia o jeho skúsenostiach absolventa, o jeho ďalších krokoch a plánoch. J. Hreško taktiež porovnal štúdium na magisterskom stupni v Ružomberku s jeho doktorandským pôsobením na Univerzite Karlovej v Prahe, kde úspešne obhájil dizertačnú prácu Sloboda človeka a vzťah k druhému u Emmanuela Levinasa.

  Teší nás, že máme takýchto šikovných absolventov a ďakujeme za milé stretnutie.