Úspešne zosúlaďujeme študijné programy s európskymi štandardmi

  Takmer všetky študijné programy, ktoré budeme na FF KU ponúkať od septembra 2022, sú už zosúladené.
  Úspešne zosúlaďujeme študijné programy s európskymi štandardmi

  Ako sme už informovali, v posledných mesiacoch vysoké školy na Slovensku intenzívne pracujú na implementácii svojich vnútorných systémov a skvalitňovaní poskytovaných študijných programov. Katolícka univerzita v Ružomberku a jej Filozofická fakulta realizovali zásadné kroky smerom k nastaveniu procesov a k úprave programov takým spôsobom, aby vyhovovali najprísnejším európskym pravidlám.

  V kontexte FF KU to znamená, že všetky študijné programy, ktoré plánuje fakulta ponúkať pre svojich študentov od septembra 2022, boli upravené, pričom 27 študijných programov bolo už kladne posúdených pracovnými komisiami a ich zosúladenie bolo schválené Radou kvality KU. V procese posudzovania sa nachádza ešte posledný študijný program a niekoľko programov sa bude uchádzať o úpravu názvu, ktorá lepšie vystihne obsah vzdelávania zosúladeného študijného programu.

  V rámci vnútorného systému kvality na KU sa celý proces zosúlaďovania realizoval v súlade s európskymi (Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ESG 2015) a národnými (Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality, Štandardy pre študijný program atď.) predpismi. Dokumentácia inovovaných a vylepšených študijných programov bola konzultovaná so zainteresovanými stranami (zástupcami študentov, absolventov, zamestnávateľov a i.), ktorých pripomienky sa zapracovali do finálnych návrhov. V rámci dokumentácie boli pripravené opisy študijných programov, vnútorné hodnotiace správy, odporúčané študijné plány, informačné listy predmetov, formuláre výstupov tvorivej činnosti a pod. a celý „akreditačný spis“ bol po viacerých kolách pripomienkovania posúdený nezávislou pracovnou komisiou. Tá bola spravidla zložená z externých posudzovateľov – z experta z odboru, z odborníka na systém kvality, zo zástupcov študentov, absolventov a zamestnávateľov. Teší nás, že na záver celého procesu boli kladné vyjadrenia pracovných komisií, na základe ktorých Rada kvality KU na svojom zasadnutí 29. 6. 2022 schválila spomínaných 27 študijných programov z FF KU. (Posledný študijný program je predmetom posudzovania a rozhodovať by sa o ňom malo na augustovom zasadaní Rady kvality KU.)

  Pre študentov to znamená, že od septembra budú študovať v rámci vylepšených a kvalitnejších študijných programov. Veríme, že hoci to môže znamenať zvýšené nároky na študentov, časom túto skutočnosť ocenia.

  Okrem inovácie obsahu vzdelávania je súčasťou celého procesu detailnejšie zverejňovanie informácií týkajúcich sa celkového štúdia, ale aj jednotlivých študijných programov. Študenti a verejnosť tak majú prístup k informáciám o rôznych aspektoch vysokoškolského vzdelávania – od podrobností o obsahu študijných programov (v časti katedry a študijné programy) cez profily vyučujúcich (v časti katedry a VÚPCH) po rôznorodé informácie o študentskom živote v Ružomberku.