Úspešný projekt o pojmovom relativizme

  Projekt Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy bol zaradený medzi projekty s významnými výsledkami.
  Úspešný projekt o pojmovom relativizme

  Napriek tomu, že relativizmus sa v spoločnosti vníma negatívne, v jednotlivých disciplínach od filozofie po spoločenské vedy sa s ním bežne stretávame. Preto sa riešiteľský kolektív Katedry filozofie FF KU v zložení Eugen Zeleňák, Pavol Labuda, Ján Hrkút, Peter Volek, Martina Nebošková, Roman Stančo a Iveta Fiľová v projekte VEGA č. 1/0640/19 v rokoch 2019 až 2021 zameral na rôznorodé otázky pojmového relativizmu. Za najdôležitejšie výsledky projektu možno považovať publikačné výstupy (napr. štúdie v tematickom bloku v časopise Filozofia, príspevky v rôznych domácich a zahraničných publikáciách, monografia), účasť na konferenciách (napr. v gruzínskom Kutaisi či Banskej Bystrici) ako aj grantové stretnutia a pozvané prednášky.

  Záverečným výstupom projektu bola monografia Eugena Zeleňáka História a relativizmus. Ako prekonať relativistický výklad historickej práce? (Bratislava: Chronos, 2021. ISBN 978-80-89027-57-6). V nej sa autor zameral na kritiku relativistického pohľadu na históriu. Podľa relativistov je v histórii možné tú istú minulú udalosť reprezentovať rôznymi konkurenčnými, ale porovnateľne prijateľnými spôsobmi. Ako sa postupne v knihe ukazuje, takýto relativizujúci pohľad na historické práce je výsledkom dualizmu obsahu a formy, t. j. rozlíšenia medzi obsahom a pojmovou schémou, ktorá sa naň aplikuje. Hlavným prínosom monografie je preukázanie toho, že vyhnutím sa tomuto dualizmu sa vieme vyhnúť aj škodlivému relativizmu. Ak teda zmeníme pohľad na historické diela a zbavíme sa dualistickej optiky, históriu nemusíme považovať za oblasť, kde vládne relativizmus.

  Na základe hodnotenia príslušnou komisiou VEGA bol tento projekt zaradený medzi projekty, v ktorých sa dosiahli významné výsledky. Anotácia projektu sa tak ocitla v správe o najvýznamnejších výsledkoch dosiahnutých pri riešení projektov VEGA ukončených v roku 2021.

  Viac o projekte a jeho výstupoch sa dozviete na webstránke projektu.