Jednoodborové (neučiteľské) študijné programy

  Štúdium poskytuje ucelenú sústavu vedomostí o študovanom odbore a o jeho základných metódach.

  Uplatnenie: verejná a štátna správa, orgány európskych štruktúr, tlačové úrady, kultúrno-spoločenské inštitúcie, cestovný ruch, nadácie a občianske združenia

  Medziodborové (neučiteľské) študijné programy

  Medziodborové štúdium umožňuje študovať dva neučiteľské študijné programy v pomere obsahu informácií 50 : 50. Medziodborové štúdium je novinkou, ktorá sa na Slovensku začala realizovať od poslednej komplexnej akreditácie (po roku 2014). Výhodou tohto typu štúdia je interdisciplinarita, prekonávanie hraníc medzi jednotlivými vedeckými odbormi a vnímanie problematiky z viacerých uhlov pohľadu.

  Absolventi medziodborového štúdia disponujú širším záberom teoretických vedomostí, praktických zručností a odbornej pripravenosti vo zvolenej kombinácii. Získané znalosti a zručnosti poskytujú absolvenotm výrazne lepšiu pozíciu na trhu práce.

  Uplatnenie: verejná a štátna správa, orgány európskych štruktúr, tlačové úrady, kultúrno-spoločenské inštitúcie, cestovný ruch, nadácie a občianske združenia 

  Učiteľstvo ľubovoľných dvoch študijných programov

  Okrem štúdia dvoch zvolených predmetových špecializácií je štúdium zamerané na poskytnutie prehľadu o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania. Študenti získavajú základy školskej pedagogiky a psychológie a nadobúdajú orientáciu v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania.

  Uplatnenie: pomocný učiteľ, asistent učiteľa, pedagóg pre mimoškolské záujmové činnosti detí, štátna a verejná správa, školské administatívno-metodické inštitúcie, magisterské štúdium učiteľstva.

  Upozornenie: Pripravujeme zmenu študijného programu "učiteľstvo filozofie v kombinácii" na "učiteľstvo občianskej náuky v kombinácii" (aj pre tých, ktorí boli/budú prijatí na "učiteľstvo filozofie v kombinácii").

  Medzifakultné štúdium učiteľstva (uchádzač si zvolí 1 študijný program učiteľstva z ponuky FF KU + 1 študijný program z ponuky PF KU)

  Medzifakultné kombinácie s PF:

  Bakalárske programy:

  Informácie o prijímacom konaní pre bakalárske študijné programy nájdete TU.