doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.

  Kde ma nájdete

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: maria.jureckova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

   docent v odbore Aplikovaná matematika

  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU  Bratislava

  CSc. v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika

   Matematický ústav SAV, Bratislava

  RNDr. v odbore Teória vyučovania fyziky

   Matematicko-fyzikálna fakulta  UK Bratislava

  Mgr. v odbore Matematika a fyzika

   Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

   

  Pracovné skúsenosti

  2015 – 2022      docentka katedry matematiky

   Katolícka univerzita v Ružomberku

  2011 – 2015     vedúca Katedry kvantitatívnych metód a informatiky

  Bankový inštitút vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica

  2008 – 2011     zástupca prorektora pre vedu, výskum a celoživotné vzdelávanie

  Bankový inštitút vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica

  2005 – 2008     prorektorka pre vedu a zahraničné vzťahy

   Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

  2004  – 2005    docentka katedry prírodných vied

  Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

  1981  – 2004    odborná asistentka katedry matematiky

  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši (VVTŠ, LM)

  2002  – 2019       vedecký pracovník

  Matematický ústav SAV, Bratislava