Mgr. Jela Kehoe, PhD.

  Vedúca katedry, Študijná poradkyňa pre všetky programy KAJL, metodička pedagogickej praxe KAJL, Odborná asistentka
  Mgr. Jela Kehoe, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra anglického jazyka a literatúry

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 054
  Email: jela.kehoe@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  14:40 - 15:30
  Streda
  14:40 - 15:30

  (ZS 2023/2024)

  Profesijná charakteristika

  Meno a priezvisko: Jela Kehoe, rod. Krasnocvetová

  Telefónne číslo: 0918722054

  e-mail: jela.kehoe@ku.sk,

  Vzdelanie:

  -1994-1998 štúdium anglického jazyka na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  -letný semester akademického roka 1995/1996 štúdium na Brighton University (britské reálie, metodológia výuky anglického jazyka, analýza diskurzu, využite audio-vizuálnej techniky vo výuke anglického jazyka a projektová práca v TV štúdiu)

  -1998 ukončenie štúdia na UKF štátnou záverečnou skúškou s výborným prospechom, získanie titulu Mgr.

  -2008- 2013 doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre úspešne ukončené obhajobou dizertačnej práce dňa 26. augusta 2013.

  Zamestnanie:

  -1998 - 2006- asistentka na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, výuka psychológie jazyka, fonetiky a fonológie anglického jazyka, jazykových zručností a keltských reálií

  -2007 - 2008 – učiteľka anglického jazyka na ZŠ Sládkovičova ul. 10 v Ružomberku

  -2008 - 2013 asistentka na Katedre anglického jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, výuka fonetiky a fonológie anglického jazyka, morfológie, lexikológie, vývinu anglického jazyka, psychológie jazyka, jazykových zručností a teórie prekladu.

  -2014 - nastúpenie do funkcie odbornej asistentky na Katedre anglického jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, výuka fonetiky a fonológie anglického jazyka, morfológie, lexikológie, vývinu anglického jazyka, a teórie prekladu.

   

  h Celtic Mythology. In: Proceedings 1. Nitra: FF UKF.

  Kehoeová, J. 2001. Full Circle in Course of Phonetics and Phonology. In: Studia Philologica II. Nitra: FF UKF.

  Kehoe, J. 2005. Cultural Aspects of Language Teaching. In: Jazyk a komunikácia. Bratislava. ISBN: 80-89113-22-2

  Kehoe, J. 2010. Humor v literárnom texte a jeho preklad. In: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume. Nitra: FF UKF. ISBN: 978-80-8094-740-8