Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  Dekan, Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  Kde ma nájdete

  Centrum pre interdisciplinárne štúdiá

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F405 (kancelária dekana)
  Telefón: +421 918 722 056
  Email: samuelstefan.mahut@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  13:00 - 14:35

  Ideálne po predchádzajúcej dohode mejlom (taktiež možnosť dohodnúť sa aj na inom dni alebo čase).

  ResearchGateORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  Samuel Štefan Mahút je dekanom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobí zároveň ako vysokoškolský učiteľ vo fakultnom centre pre interdisciplinárne štúdiá.

  Stručný životopis

  Samuel Štefan Mahút sa narodil v roku 1994 v Dolnom Kubíne, kde navštevoval aj miestnu cirkevnú základnú školu. Po absolvovaní Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku začal v roku 2013 študovať na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a filozofie. Magisterský stupeň tohto štúdia ukončil v roku 2018, pričom prospel s vyznamenaním a získal cenu rektora za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu. Na Filozofickej fakulte KU následne pokračoval v doktorandskom štúdiu systematickej filozofie, ktoré ukončil v roku 2021 obhajobou dizertačnej práce na tému Ľudská dôstojnosť z právnofilozofickej perspektívy. V tom istom roku ukončil aj rozširujúce štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry, čo v priebehu ďalších dvoch rokov využil aj počas svojho pedagogického pôsobenia na základnej škole v obci Babín. Vo februári 2023 začal pracovať na Filozofickej fakulte KU ako vysokoškolský učiteľ v Centre pre interdisciplinárne štúdiá a v marci 2023 ho akademický senát fakulty zvolil do funkcie dekana, ktorú začal vykonávať od apríla 2023.

  Už počas svojho študentského pôsobenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa Samuel Štefan Mahút aktívne zapájal do jej akademického života. V rokoch 2017 a 2019 ho minister školstva menoval za člena Správnej rady Katolíckej univerzity a v priebehu rokov 2015 – 2019 bol zvolený za tajomníka Akademického senátu KU a podpredsedu Akademického senátu Filozofickej fakulty KU. Taktiež sa ako člen Legislatívnej komisie Akademického senátu KU a člen kolégia dekana Filozofickej fakulty KU pravidelne zaoberal vnútornými predpismi a internými procesmi na univerzite. V roku 2015 absolvoval semestrálny študijný pobyt na Vroclavskej univerzite v Poľsku a v roku 2021 výskumnú mobilitu na University of Notre Dame v Spojených štátoch amerických.

  Popri práci sa Samuel Štefan Mahút venuje dobrovoľníckej činnosti v organizácii Slovenský Skauting, a to predovšetkým v oblasti hospodárenia, podujatí a projektov. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a spolu s manželkou momentálne býva v Dolnom Kubíne.