Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent
  Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra histórie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F 306
  Telefón:
  Email: vladimir.olejnik@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  10:00 - 12:00

  Konzultácie sú možné aj kedykoľvek po vzájomnej dohode.

  ResearchGateAcademia.eduGoogle Scholar

  Oznamy pre študentov

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  2015 - 2019: doktorandské štúdium, odbor Slovenské dejiny (2.1.9.) - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  1996 - 2001: magisterské štúdium, odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - latinský jazyk - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

  1994 - 1999: magisterské štúdium, odbor Všeobecná katolícka teológia - učiteľstvo náboženskej výchovy a etiky - Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

  Zamestnanie:

  2023 - trvá: univerzitný docent - Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2021 - 2023: vedeckovýskumný pracovník v rámci projektu APVV č. APVV-20-0598: “Úloha slovenčiny v Uhorsku v ranom novoveku” - Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  2020 - trvá: riaditeľ Dokumentačného centra Spišskej diecézy - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

  2019 - 2021: vedeckovýskumný pracovník v rámci projektu APVV č. APVV-16-0374: "Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 - 1780)” - Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  2001 - trvá: externý asistent - latinský jazyk, patrológia, slovenský jazyk - Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Teologickej fakulty KU v Ružomberku

  2005 - 2007: externý asistent - latinský jazyk - Katedra histórie, Filozofická fakulta KU v Ružomberku

  2004 - 2005: externý asistent - latinský jazyk - Ústav sociálnej práce a zdravotníctva PF KU v Ružomberku

  2003 - 2006; 2012 - 2014: učiteľ - latinský jazyk, náboženská výchova, etika, informatika - Stredná zdravotnícka škola v Poprade

  2002 - trvá: vedúci archivár - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

  2001 - 2002: náhradná civilná služba, externý asistent - latinský jazyk - Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Teologickej fakulty KU v Ružomberku

  1999 - 2002: archivár - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

  Členstvo v radách, komisiách, záujmových združeniach:

  Od roku 2023 predseda Spišského dejepisného spolku

  Od roku 2023 predseda Redakčnej rady ročenky Spišského dejepisného spolku – Z minulosti Spiša

  Od roku 2023 člen Akvizičnej komisie SNM-Spišského múzea v Levoči

  Od roku 2017 člen Redakčnej rady ročenky Spišského dejepisného spolku – Z minulosti Spiša

  Od roku 2016 člen Redakčnej rady ročenky SNM-Spišského múzea v Levoči – Acta Musaei Scepusiensis

  Od roku 2007 člen Slovenskej jednoty klasických filológov

  Od roku 2003 člen Odbornej sekcie Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV - História školstva a pedagogiky

  Od roku 2001 člen Spišského dejepisného spolku