Podnety zo stredovekej filozofie v dnešnom svete

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:VEGA
  Číslo projektu:1/0637/20
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Spoluriešitelia:doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  doc. PhDr. Rastislav Nemec (TF TVU), prof. Michal Chabada, PhD. (FF UK), Mgr. Bystrík Dragoš D, Mgr. Samuel Štefan Mahút D, Mgr. Samuel Javornický, PhD. (JLF UK)

  Zahraničný projekt:nie
  Hlavným prínosom projektu bude interpretácia koncepcií vybraných predstaviteľov myslenia (Tomáš Akvinský, Ockham, J. Buridan, Adam z Wodehadu a ďalší) pomocou pojmového aparátu predstaviteľov súčasného analytického filozofického myslenia a aktualizácia podnetov zo stredovekého myslenia pri riešení niektorých problémov súčasného filozofického myslenia (sloboda človeka, zdôvodnenie právnych noriem, ľudská dôstojnosť). Pritom sa budú zohľadňovať nové výzvy súčasného myslenia a rozvoj prírodných vied. V stredovekom myslení budú tak odlíšené dobovo podmienené predpoklady od podnetných rozlíšení pri rozvoji kategoriálneho aparátu. Hlavnými výstupmi projektu budú publikácie vo vedeckých časopisoch, konferenčných zborníkoch a monografia s interpretáciou významných textov stredovekého myslenia.