Informácie o projekte

  Zadávateľ:VEGA
  Číslo projektu:1/0830/15
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Juraj Dvorský, PhD., Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Juraj Šuch, Viera Medviďová, Edita Príhodová

  Zahraničný projekt:nie

  Cieľom projektu je preskúmať rôzne názory na povahu faktuálnych naratívov a identifikovať ich kľúčové črty. Pozornosť sa zameria na stanovisko, podľa ktorého medzi faktuálnym a fikčným naratívom existuje zásadný rozdiel, ako aj na názor, že tu existujú zaujímavé prieniky. V rámci riešenia projektu vyvstanú viaceré zaujímavé ontologické a epistemologické otázky: Aká je povaha faktuálneho naratívu? Akým spôsobom prebieha naratívna reprezentácia reality? Je takéto zobrazenie verné alebo skôr obrazné?