Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:Stiftung Auxilium
  Číslo projektu:ID#443.20132320
  Doba riešenia projektu:1. Sept 2014 - 31. Aug 2017
  Vedúci projektu:N/A
  Spoluriešitelia:Mgr. Ivan Koniar, PhD., doc. Mgr. Marek Babic, PhD., doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Martin Nosál, Samuel Javornický

  Zahraničný projekt:áno

  Tématickým zámerom projektu je výskum kresťanskej intelektuálnej kultúry so zameraním na recepciu a reflexiu antiky a jej hodnôt. Projekt dosahuje svoje ciele prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej platformy pre akademickú kooperáciu v priestore strednej a východnej Európy. Základnými výskumnými aktivitami tejto platformy sú: verejné prednášky pozvaných odborníkov, workshopy pracovnej skupiny, letné školy pre študentov a mladých výskumných pracovníkov, intenzívna vedecká spolupráca pri vytváraní a publikovaní výsledkov výskumu a šesťmesačné výskumné štipendiá na pôsobenie talentovaných odborníkov na Filozofickej fakulte FF KU, kde sa budú intenzívne venovať výskumu percepcie antických hodnôt v rámci kresťanskej kultúry Západu.