doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra anglického jazyka a literatúry

  Hrabovská cesta 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 324
  Telefón: +421918 722 053
  Email: janka.kascakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  15:30 - 17:00

  ORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  2019 - Habilitácia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, odbor: dejiny konkrétnych literatúr (germánske literatúry)

  2007 - PhD. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor 81-05-9 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia: anglická a americká literatúra    

  1998 - Mgr. na Filozofickej fakulte PU v Prešove – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: Anglický jazyk a literatúra, Francúzsky jazyk a literatúra

   

  Oblasti výskumu

  Modernizmus v anglickej literatúre, modernistická poviedka, viktoriánska literatúra, Katherine Mansfieldová, literatúra fantasy, J.R.R. Tolkien, dejiny anglickej literatúry

   

  Pedagogická a administratívna činnosť:

  2020 -  docentka, Katedra anglického jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  2000 - 2019 - odborná asistentka, Katedra anglického jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  2012, 2013, 2016, 2018 - hosťujúci profesor, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Česká republika

  2007-2013 - vedúca katedry anglického jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  2008-2012 - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a mobility, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku      

   

  Členstvo v profesijných organizáciách:                                                                  

  Viceprezidentka Katherine Mansfield Society

  členka SKASE - Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny

  Členka redakčnej rady Eger Journal of English Studies (Maďarsko)