Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:VEGA
  Číslo projektu:1/0640/19
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Ján Hrkút, PhD., N/A, prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Ďalší spoluriešitelia:

  Daniel Dancák D, Martina Nebošková D, Roman Stančo D, Iveta Fiľová

  Zahraničný projekt:nie
  Pojmový relativizmus charakterizuje presvedčenie, že schémy či kategorizácie určujú náš názor na to, čo vo svete existuje. Takýto relativizmus sa v literatúre bežne spája s antirealistickými či inštrumentalistickými pozíciami a zvykne byť kritizovaný ako hrozba pre pravdivé poznanie sveta. V tomto projekte sa naopak pokúsime ukázať, že pojmový relativizmus je zlučiteľný s istými verziami realizmu. V rámci riešenia projektu sa zároveň pokúsime sprehľadniť problematiku pojmového realizmu, zvlášť argumenty v jeho prospech i neprospech a nakoniec premyslieť jeho limity. V rámci bádania sa budeme snažiť reagovať na otázky: Ako je možné pojmový relativizmus definovať a odlíšiť od iných druhov relativizmu? Aké verzie pojmového relativizmu figurujú v súčasných diskusiách? Je pojmový relativizmus hrozbou alebo má aj nejaký prínos? Cieľom projektu bude teda preskúmať vzťah pojmového relativizmu s realizmom, ale tiež vymedziť a predstaviť jeho obmedzenia, ako aj zhodnotiť jeho silné a slabé stránky.
   
  http://relativizmus.ku.sk