Nové skriptá s názvom Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

    Vyučujúci z našej katedry histórie pripravil učebné texty zo stredovekých dejín.
    Nové skriptá s názvom Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

    Napísať text, ktorého obsahom sú dejiny, má mnohé úskalia. Predovšetkým je to výber faktov, no v neposlednom rade aj metodika spracovania. Mnohé historické práce, najmä tie, ktoré vyšli do roku 1989, skončili v rôznych „slepých uličkách“. Preto jednou z úloh učebného textu Miroslava Huťku s názvom Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách je vyhnúť sa nástrahám zbytočných odbočiek, ktoré by text mohli na jednej strane ozvláštniť, no na strane druhej možno odviesť pozornosť od hlavného cieľa, ktorý sme si vytýčili: rozprávať príbeh, ktorý zavŕšil stredoveký vývoj Uhorska. Tento príbeh je plný dramatických skutočností a mnohých, často nečakaných zvratov. Osudy celých štátov aj vtedy záviseli od správneho alebo nesprávneho rozhodnutia jediného človeka, od premysleného povelu na začatie bitky alebo ústupu a podobne. Táto ťarcha osudovosti bola bremenom, ktoré museli niektoré historické osobnosti niesť. Dosah ich rozhodnutí bol ďalekosiahly, čo sa prejaví aj v rozprávaní príbehu o dlhom 15. storočí v uhorských (slovenských) dejinách.

    Tieto učebné texty si kladú za svoj cieľ pomôcť študentom lepšie sa zorientovať v problematike záveru stredoveku v Uhorsku. Objasniť príčiny a dôsledky niektorých javov, ktoré viedli ku kríze uhorskej spoločnosti prelomu 15. a 16. storočia. Jej dôsledkom bol v podstate zánik štátu, ktorý sa stal súčasťou veľkej Habsburskej monarchie. Podobné procesy prebiehali paralelne aj v Čechách a analógie možno nájsť vo vývoji v Poľskom kráľovstve, kde sa však zánik štátnu o čosi oneskoril.