Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného 12. mája 2022

  a) Zoznam členov výberovej komisie

  doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. (predseda komisie)           

  prof. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

  prof. PaedDr. Milan Ligoš, CS.

  prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

  prof. Nóra Séllei, DrSc., PhD. 

  Mgr. Samuel Červeňanský (zástupca študentov, bez hlasovacieho práva)

   

  b) Údaje uchádzačov podľa par. 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

  Vybraný uchádzač: prof. Dr. habil. Wojciech Kunicki, nar. 1955

  - vzdelanie (výber): Uniwersytet Wrocławski – magisterské štúdium poľskej filológie 1978; magisterské štúdium nemeckej filológie 1980; doktor humanitných vied 1987; Dr. habil. v oblasti humanitných vied 1993; profesor 2000; Humboldtovo štipendium 1987-8, 2000, 2016; KAAD štipendium 2020, 2021

  - priebeh zamestnaní: Uniwersytet Wrocławski (1982- ), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (2014- )

  - odborné zameranie: nemecká filológia, história nemeckej literatúry od 18. stor. po súčasnosť, translatológia, dejiny vedy, filozofické aspekty literatúry a didaktika literatúry

  - publikačná činnosť: 90+

  - ohlasy: 220+

  - doktorandi: 12

   

  c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: filológia

   

  d) Počet uchádzačov: 1