Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.74-79

  Autor: Monika Homolová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 23

  Číslo: 1

  Strany: 74-79

  Rok vydania: 2024

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper describes the implementation of a survey aimed at verifying the author's preventive program. The analysis of the obtained results is processed on the basis of quantitative-qualitative methods. The specific findings relate to changes in the devaluation expressions of students' communication towards the teacher and changes in the classroom climate after the implementation of the preventive program. The obtained data show that by applying the author's preventive program, it is possible to achieve changes in the interactions taking place in the teaching process.

  Keywords: Communication. Devaluation. Classroom climate. Preventive program.

  Citácia:

  HOMOLOVÁ, Monika. Eliminovanie nežiadúceho správania žiakov voči učiteľovi. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2024, 23 (1), s. 74-79. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.74-79