Využitie prvkov štruktúrovaného učenia vo vzdelávaní žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.92-99

  Autori: Martina Magová, Miroslava Hochmuthová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 3

  Strany: 92-99

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper deals with the principles of structured teaching, which are used in the education of pupils with autism spectrum disorder in combination with intellectual disability. The principles of structured learning are individual approach, structuralization and visualization. Using these principles, we can help students with autism spectrum disorder receive, process and fix new information, knowledge and skills more easily.

  Keywords: Education of pupils with autism spectrum disorder in combination with intellectual disability. Structured teaching. Individual approach. Structuralization. Visualization.

  Citácia:

  MAGOVÁ, Martina – HOCHMUTHOVÁ, Miroslava. Využitie prvkov štruktúrovaného učenia vo vzdelávaní žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (3), s. 92-99. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.92-99