Synergia: tvorivosť, literárny motív a akčné umenie u dieťaťa predškolského veku

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.68-75

  Autor: Zuzana Chanasová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 4

  Strany: 68-75

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The aim of the paper is to briefly characterize the process of developing creativity through the art of action, which arises on the basis of a literary motif in a preschool child. In this paper, we present the basic theoretical categories as well as photographic material of the creative processing of a literary motif in action models for preschool children.

  Keywords: Action art. Preschool child. Creativity. Literature for children.

  Citácia:

  CHANASOVÁ, Zuzana. Synergia: tvorivosť, literárny motív a akčné umenie u dieťaťa predškolského veku. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (4), s. 68-75. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.68-75