Služba prideľovania identifikátorov DOI pre publikácie vydané Katolíckou univerzitou v Ružomberku

 

Princíp DOI® - Digital Object Identifier

Digital Object Identifier (DOI) je unikátny a trvalý medzinárodný identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom virtuálnej (digitálnej) siete. DOI je identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje digitálne objekty dostupné na internete.

DOI slúži na rýchlu a jednoznačnú identifikáciu digitálnej podoby objektu dostupného v prostredí internetu, napríklad časopisecký článok. Pomocou DOI možno jednoznačne vyhľadať aktuálne umiestnenie hľadaného digitálneho objektu. DOI sa prideľuje spravidla objektom z oblasti vedeckého a akademického prostredia, ďalej napríklad aj publikáciám Európskej únie a OECD.

 

Používanie DOI

Vlastník digitálneho objektu (napríklad vydavateľ alebo inštitúcia zastrašujúca jednotlivých vydavateľov) pridelí DOI príslušnému digitálnemu objektu a vloží do databázy registračnej agentúry Crossref (https://www.crossref.org) metadáta o digitálnom objekte, ktoré okrem iných údajov obsahujú aj URL objektu s aktuálnym umiestnením tohto objektu. Ak je digitálny objekt presunutý na inú lokalitu, je vlastník povinný aktualizovať URL digitálneho objektu v databáze registračnej agentúry. Člen DOI tým zodpovedá za zabezpečenie trvalosti a stálosti/perzistencie DOI identifikátora.

Viac informácií na: https://eiz.cvtisr.sk/doi/perzistentne-identifikatory-digitalnych-objektov/digital-object-identifier-doi/

 

Prínos DOI pre autora

 • Jednoznačná identifikácia diela
 • Zjednodušenie citovania zdrojov
 • Lepšia viditeľnosť vlastnej práce
 • Rozšírenie možností zdieľania práce na  rôznych platformách
 • Možnosť zapojenia altmetrík pri hodnotení autora
 • Nové možnosti sieťovania prác (napr. spojením s ORCID)

 

Prínos DOI pre vydavateľa

 • Zvýšenie dôveryhodnosti
 • Zlepšenie viditeľnosti produkcie
 • Zvýšenie citovanosti publikácií
 • Jednoznačná identifikácia  produkcie

 

Čomu sa prideľuje DOI - Typy akademického digitálneho obsahu registrovaného agentúrou

 • Časopisy
 • Články v časopisoch
 • Knihy
 • Kapitoly z kníh
 • Konferenčné zborníky
 • Tabuľky
 • Obrázky

DOI sa prideľuje iba tým objektom, ktorých plné texty sú online dostupné v digitálnej forme, majú svoje vlastné, unikátne URL. Každý dokument musí mať tzv. landing page, ktorá obsahuje úplné bibliografické údaje vrátane DOI.

Viac informácií na: https://www.crossref.org/documentation/member-setup/creating-a-landing-page/

 

Poplatky

 • inštitúcia/univerzita uhrádza ročný členský poplatok, ktorý sa vypočíta na základe jej ročného obratu;
 • poplatok za každé pridelenie DOI aktuálnemu objektu: 1 USD;
 • poplatok za každé pridelenie DOI starším objektom/publikáciám: 0,15 USD;

 

Povinnosti KU v Ružomberku ako člena v Crossref

Crossref je nezisková medzinárodná registračná agentúra (združuje 114 krajín, viac ako 10 tisíc členov), ktorá poskytuje organizačnú a technickú infraštruktúru pre využívanie DOI pre oblasť vedeckej literatúry.

Členstvom v Crossref sa KU zaväzuje:

 • prideliť DOI svojim digitálnym objektom - článkom/publikáciám;
 • pridelené DOI uvádzať v tlačenej aj elektronickej verzii objektu na titulnom liste, prípadne v hlavičke/päte každej stránke, tiráži a pod.;
 • vložiť metadáta objektu prostredníctvom predpísaného formulára do databázy Crossref;
 • riešiť prípadné duplicity pridelených DOI;
 • podľa potreby priebežne aktualizovať metadáta objektov v databáze Crossref.

Za nedodržanie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o prístupe, môže byť univerzita zo strany Crossref postihnutá sankciami.

 

Služba DOI na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Prideľovanie DOI je určené pre digitálne objekty vydané na Katolíckej univerzite v Ružomberku. DOI sa prideľuje zásadne publikáciám, ktoré prešli edičným/recenzným procesom a majú pridelené ISSN v prípade periodických publikácií a ISBN v prípade knižných/neperiodických publikácií.

Zmluvu o prístupe k DOI v systéme Crossref zastrešuje rektorát KU v Ružomberku pre celú univerzitu. Výkon agendy a poskytovanie služieb DOI na KU v Ružomberku zabezpečuje:

Univerzitná knižnica KU prostredníctvom koordinátora agendy DOI Koordinátor DOI uskutočňuje manuálny zápis metadát cez formulár do systému na základe prideleného prístupu od Crossref.  

DOI a príslušné metadáta je potrebné do systému Crossref zaevidovať čo najskôr po online publikovaní obsahu (do 24 hodín).

V prípade zmeny údajov digitálnych objektov, musí byť táto bezodkladne oznámená koordinátorovi, ktorý vykoná aktualizáciu v databáze Crossref.

 

Na implementácii DOI do časopiseckých príspevkov sa aktuálne pracuje.

 

KONTAKT

koordinátor agendy DOI: