Služba prideľovania identifikátorov DOI pre publikácie vydané Katolíckou univerzitou v Ružomberku

   

  Princíp DOI® - Digital Object Identifier

  Digital Object Identifier (DOI) je unikátny a trvalý medzinárodný identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom virtuálnej (digitálnej) siete. DOI je identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje digitálne objekty dostupné na internete.

  DOI slúži na rýchlu a jednoznačnú identifikáciu digitálnej podoby objektu dostupného v prostredí internetu, napríklad časopisecký článok. Pomocou DOI možno jednoznačne vyhľadať aktuálne umiestnenie hľadaného digitálneho objektu. DOI sa prideľuje spravidla objektom z oblasti vedeckého a akademického prostredia, ďalej napríklad aj publikáciám Európskej únie a OECD.

   

  Používanie DOI

  Vlastník digitálneho objektu (napríklad vydavateľ alebo inštitúcia zastrešujúca jednotlivých vydavateľov) pridelí DOI príslušnému digitálnemu objektu a vloží do databázy registračnej agentúry Crossref (https://www.crossref.org) metadáta o digitálnom objekte, ktoré okrem iných údajov obsahujú aj URL objektu s aktuálnym umiestnením tohto objektu. Ak je digitálny objekt presunutý na inú lokalitu, je vlastník povinný aktualizovať URL digitálneho objektu v databáze registračnej agentúry. Člen DOI tým zodpovedá za zabezpečenie trvalosti a stálosti/perzistencie DOI identifikátora.

  Viac informácií na: https://eiz.cvtisr.sk/doi/perzistentne-identifikatory-digitalnych-objektov/digital-object-identifier-doi/

   

  Prínos DOI pre autora

  • Jednoznačná identifikácia diela
  • Zjednodušenie citovania zdrojov
  • Lepšia viditeľnosť vlastnej práce
  • Rozšírenie možností zdieľania práce na  rôznych platformách
  • Možnosť zapojenia altmetrík pri hodnotení autora
  • Nové možnosti sieťovania prác (napr. spojením s ORCID)

   

  Prínos DOI pre vydavateľa

  • Zvýšenie dôveryhodnosti
  • Zlepšenie viditeľnosti produkcie
  • Zvýšenie citovanosti publikácií
  • Jednoznačná identifikácia  produkcie

   

  Čomu sa prideľuje DOI - Typy akademického digitálneho obsahu registrovaného agentúrou

  • Časopisy
  • Články v časopisoch
  • Knihy
  • Kapitoly z kníh
  • Konferenčné zborníky
  • Tabuľky
  • Obrázky

  DOI sa prideľuje iba tým objektom, ktorých plné texty sú online dostupné v digitálnej forme, majú svoje vlastné, unikátne URL. Každý dokument musí mať tzv. landing page, ktorá obsahuje úplné bibliografické údaje vrátane DOI.

  Viac informácií na: https://www.crossref.org/documentation/member-setup/creating-a-landing-page/

   

  Poplatky

  • inštitúcia/univerzita uhrádza ročný členský poplatok, ktorý sa vypočíta na základe jej ročného obratu;
  • poplatok za každé pridelenie DOI aktuálnemu objektu: 1 USD;
  • poplatok za každé pridelenie DOI starším objektom/publikáciám: 0,15 USD;

   

  Povinnosti KU v Ružomberku ako člena v Crossref

  Crossref je nezisková medzinárodná registračná agentúra (združuje 114 krajín, viac ako 10 tisíc členov), ktorá poskytuje organizačnú a technickú infraštruktúru pre využívanie DOI pre oblasť vedeckej literatúry.

  Členstvom v Crossref sa KU zaväzuje:

  • prideliť DOI svojim digitálnym objektom - článkom/publikáciám;
  • pridelené DOI uvádzať v tlačenej aj elektronickej verzii objektu na titulnom liste, prípadne v hlavičke/päte každej stránke, tiráži a pod.;
  • vložiť metadáta objektu prostredníctvom predpísaného formulára do databázy Crossref;
  • riešiť prípadné duplicity pridelených DOI;
  • podľa potreby priebežne aktualizovať metadáta objektov v databáze Crossref.

  Za nedodržanie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o prístupe, môže byť univerzita zo strany Crossref postihnutá sankciami.

   

  Služba DOI na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  Prideľovanie DOI je určené pre digitálne objekty vydané na Katolíckej univerzite v Ružomberku. DOI sa prideľuje zásadne publikáciám, ktoré prešli edičným/recenzným procesom a majú pridelené ISSN v prípade periodických publikácií a ISBN v prípade knižných/neperiodických publikácií.

  Zmluvu o prístupe k DOI v systéme Crossref zastrešuje rektorát KU v Ružomberku pre celú univerzitu. Výkon agendy a poskytovanie služieb DOI na KU v Ružomberku zabezpečuje:

  Univerzitná knižnica KU prostredníctvom koordinátora agendy DOI Koordinátor DOI uskutočňuje manuálny zápis metadát cez formulár do systému na základe prideleného prístupu od Crossref.  

  DOI a príslušné metadáta je potrebné do systému Crossref zaevidovať čo najskôr po online publikovaní obsahu (do 24 hodín).

  V prípade zmeny údajov digitálnych objektov, musí byť táto bezodkladne oznámená koordinátorovi, ktorý vykoná aktualizáciu v databáze Crossref.

   

  Na implementácii DOI do časopiseckých príspevkov sa aktuálne pracuje.

   

  KONTAKT

  koordinátor agendy DOI: