Kabinet dejín Katolíckej univerzity

  Miesto stretnutia histórie, súčasnosti a vízií.
  Kabinet dejín Katolíckej univerzity

  Katolícka univerzita v Ružomberku si 1. júla 2020 pripomenula 20. výročie od svojho založenia. K tomuto jubileu pripravila celé spektrum rôznorodých podujatí, ktorými si pripomenula toto výročie a zároveň chcela vysloviť vďaku tým osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o jej založenie a rozvoj. Súčasťou Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej KU) sa tak od 1. júla 2020 stal priestor, ktorého cieľom je posilniť identitu a zvýšiť povedomie o KU. Pod názvom Kabinet dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku má ambíciu stať sa miestom stretnutia histórie, súčasnosti a vízií.

  V priestoroch akademickej knižnice bol zriadený živý priestor, ktorý bude slúžiť na stretávanie, diskusie a vzájomné zdieľanie informácií, prezentáciu archívov i audiovizuálnych dokumentov. Dôležitým poslaním je múzejná expozícia archívneho, knižného a galerijného zamerania, ktorá dokumentuje dve desaťročia existencie KU a obdobia, ktoré predchádzalo jej vzniku od Nežnej revolúcie. Zámer vytvorenia Kabinetu dejín KU paralelne vznikal s tvorbou monografie Formujeme mysle a srdcia pripravovanej pri príležitosti 20. výročia vzniku KU. Počas tvorby jednotlivých kapitol dostalo priestor viac ako 40 autorov. Pri písaní jednotlivých textov sa podarilo zhromaždiť množstvo materiálu, ktorý obsahovo i vizuálne dokumentuje jednotlivé etapy vzniku KU a toho, čo založeniu KU predchádzalo. Fotografický materiál (zo súkromných i oficiálnych archívov), zakladajúce listiny, zápisnice zo stretnutí, prvé cezhraničné zmluvné vzťahy, to všetko bolo postupne zdigitalizované a zachované nielen v autentickej, ale aj v digitálnej podobe na ďalšie použitie. Vznikol tak jedinečný archív, ktorý bol doposiaľ budovaný len sporadicky. Obrazové materiály boli prezentované už počas otvorenia kabinetu vo forme fotografickej prezentácie a prezentácie najzaujímavejších udalostí, ktoré boli reflektované v informačnom spravodajcovi univerzity, v časopise Kuriér.

  Súčasťou kabinetu sú aj audiovizuálne dokumenty a filmy, ktoré tvoria cenný zdroj vývoja KU. Priamo o výstavbe UK KU vznikol film pod názvom 869 dní (DEMKO, Matúš, KRŠKA, Jakub. 869 dní. [film na DVD]. Ružomberok: INFLAME MEDIA, 2013).

  Najnovším audiovizuálnym dielom o vzniku katolíckeho školstva   je dokumentárny film Made in Ružomberok. Téma histórie školstva od prvých počiatkov farskej školy z 14. storočia až po vznik novej univerzity na zelenej lúke zaujala autora Jakuba Kršku, ktorý ponúka jeho divákom bohaté archívy, zaujímavé rozhovory a jedinečné zábery v ucelenom diele (KRŠKA, Jakub. Made in Ružomberok. [film na DVD]. Ružomberok: MOOVI, s.r.o. 2020).

  Medzi základné úlohy, ktoré bude Kabinet dejín KU napĺňať patria dokumentačné úlohy (zhromažďovanie faktografických materiálov, reflexia udalostí na KU, reporting médií), prezentačné úlohy (výstavy pri príležitosti jubileí, propagácia Katolíckej univerzity navonok, posilňovanie povedomia o univerzite a budovanie samotnej expozície o KU v Ružomberku, ktorá v súčasnosti obsahuje zbierku trojrozmerných predmetov napr. plakety pri príležitosti výročí KU i iných univerzít a inštitúcií, dary a ocenenia pre KU i jej bývalých rektorov), zakladajúce listiny, archívne dokumenty dokladajúce ponuku prvých študijných odborov, dizajn manuály Univerzitnej knižnice i univerzity, zaujímavé akvizície z knižničného fondu a i. Expozícia nie je definitívna a bude sa obmieňať a dopĺňať v závislosti od aktuálnych priorít prezentačných cieľov kabinetu.

  Samostatnú skupinu prezentovaných artefaktov tvoria tlačoviny periodické publikácie z vydavateľstva VERBUM. Kuriér – Informačný spravodajca KU, ktorý prináša aktuálne súhrny diania z univerzitného prostredia, reportáže i zaujímavé rozhovory z Katolíckej univerzity,  jej fakúlt a súčastí. Dôležitou súčasťou expozície sú aj prelomové výtlačky časopisu Verbum – Časopis pre kresťanskú kultúru. Jeho prvé čísla z rokov 1946 – 1948 sú na Slovensku jedinečné a v kabinete sú prezentované v kontexte skorého zániku a následného obnovenia vydávania časopisu, ktoré sa uskutočnilo vďaka  spišskému kňazovi Jankovi Magovi a bývalému šéfredaktorovi Katolíckych novín Jurajovi Chovanovi. Vďaka Spolku sv. Vojtecha aj jezuitskému vydavateľstvu Dobrá kniha, mohlo Verbum opäť vydať svoje prvé číslo. Stalo sa tak v apríli 1992.  

  V rámci KD KU sú prezentované aj diplomy, pozvánky a stručné životopisy šestnástich osobností, ktorým bol udelený titul Doctor honoris causa Katolíckej univerzity v Ružomberku. S prezentáciou uvedených osobností úzko súvisel aj slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule umiestnenej vo vstupnom priestore UK KU.

  V dlhodobom horizonte pojme Kabinet dejín KU aj zriadenie študovne („bádateľne“) publikačnej činnosti vedecko-pedagogických zamestnancov KU. V súčasnosti je časť expozície vyčlenená publikačným výstupom tých, ktorých ľudský príbeh už bol uzavretý, no bez ich pričinenia by sa história KU písala inými písmenami. Ďalšou príručnou knižnicou KD KU je Knižnica Literárneho klubu ružomberských spisovateľov, ktorá bude neustále obohacovaná novými titulmi z pera desiatok aktuálne činných autorov, z ktorých viacerí na KU aktívne pôsobia. Knižnica bude doplnená aj o regionálnu literatúru, ktorá sa viaže k  mestu Ružomberok, kde KU vznikla.

  Kabinet dejín KU rozšíril prezentačnú činnosť univerzitnej knižnice. Zamestnanci UK KU doposiaľ organizovali i sprievodné, vzdelávacie a kultúrne podujatia. Zameriavali sa na realizáciu informačných hodín v priestoroch knižnice, počas ktorých sa najmä študenti prvých ročníkov oboznámia so službami, priestormi, klasifikačným systémom, knižničným a výpožičným poriadkom UK KU.  Predstavenie Kabinetu dejín KU je prvým kontaktom nových študentov i návštevníkov so širším kontextom vzniku univerzity a udalostí s tým spojenými.

  Vďaka každoročne bohatému sprievodnému kultúrno-spoločenskému programu si na univerzitnú pôdu našli cestu i obyvatelia mesta Ružomberok a širšieho okolia. V prehľade najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí figurujú nielen verejné či štátne inštitúcie, ale aj tretí sektor zastúpený občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami. Pravidelnými aktivitami smerujúcimi k otvoreniu knižnice sa stali exkurzie pre materské, základné a stredné školy i pre zahraničné návštevy a spolky knihovníkov naprieč celým Slovenskom. Účastníci exkurzií tak majú možnosť zažiť nielen samotný priestor knižnice, ale taktiež sa oboznámiť s knižničným fondom, službami i sprievodnými aktivitami v UK KU a od 1. júla 2020 i s Kabinetom dejín KU, ktorý slúži ako užívateľom knižnice, zamestnancov, študentom, absolventom KU na plánované stretnutia klubu ALUMNI, tak aj všetkým záujemcom o históriu a aktuálne dianie.

  Ďalšou etapou budovania Kabinetu dejín KU bola prezentácia panelovej výstavy pod názvom Formujeme mysle a srdcia – príbeh jedinej katolíckej univerzity na Slovensku 2000 – 2020 pri príležitosti 20. výročia, ktorá vychádza z monografie o KU a bola uvedená na jeseň 2020. Na rollup banneroch bola v rámci koncepcie predstavená história KU, jej jednotlivé fakulty a súčasti. Cieľom jej realizácie bolo upriamiť pozornosť na reprezentatívnu monografiu. Výstava mala svoju premiéru v Synagóge, počas slávnostného koncertu pri príležitosti 20. výročia KU, odkiaľ bola presunutá do UK KU. Výstava je obsahovo bohatá s dostatočným množstvom obrazového materiálu. Na jednotlivých paneloch sú naratívnym spôsobom predstavené hlavné kapitoly monografie: Príbeh začína..., Prvé kroky k založeniu, Zrod KU, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Teologická fakulta, Fakulta zdravotníctva, Na čele KU, Prekračujeme hranice, Hýbeme svetom, Vzdelávame, Skúmame a tvoríme, Slúžime a Pridaná hodnota.