Analýza gradovaných kariet používaných na vyučovaní matematiky Hejného metódou v prvom ročníku

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.176-184

  Autori: Lenka Matejčiková, Zuzana Semričová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 23

  Číslo: 1

  Strany: 176-184

  Rok vydania: 2024

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract:  Graded work cards are special cards which contain tasks for primary education students, while each task is specially adapted to different degrees of difficulty. Cards are used in the teaching of mathematics, specifically in the teaching of the Hejný's method, namely in every year in the first grade of primary schools. The purpose of the post is to analyze these cards from the point of view of their content and the possibility of their use also within the framework of differentiated teaching at ordinary mathematics classes.

  Keywords: Hejný's method. Mathematics. Graded tasks. Graded cards. Differentiation.

  Citácia:

  MATEJČIKOVÁ, Lenka – SEMRIČOVÁ, Zuzana. Analýza gradovaných kariet používaných na vyučovaní matematiky Hejného metódou v prvom ročníku. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2024, 23 (1), s. 176-184. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.176-184