Medziknižničné výpožičné služby (MVS) a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS) sú knižnično-informačné služby spočívajúce v poskytovaní výpožičiek kníh, kópií časti dokumentov (typu: článok z časopisu, stať zo zborníka, časť monografie) z papierových, mikrografických i elektronických zdrojov.
Univerzitná knižnica KU poskytuje tieto služby len učiteľom, doktorandom a študentom KU v Ružomberku na základe písomnej žiadanky. Žiadanku MVS môžete odoslať vyplnením elektronického formulára alebo osobne v Univerzitnej knižnici KU vyplnením štandardného tlačiva. Služby MVS a MMVS sú platené. Ďalšie informácie v cenníku.
Výpožičná doba je 30 dní. Požiadaná knižnica zároveň môže výpožičnú dobu upraviť v závislosti od typu dokumentu.
O predĺženie výpožičnej lehoty pri MVS je potrebné požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. Univerzitná knižnica KU požiada o predĺženie tú knižnicu, ktorá príslušný dokument zapožičala. Výpožičnú lehotu pri MMVS nemožno predlžovať.

V MVS sa spravidla nepožičiavajú tieto typy dokumentov:

 • dokumenty vydané v posledných dvoch rokoch (v bežnom a predchádzajúcom roku)
 • staré a vzácne tlače vydané do roku 1830
 • dokumenty, ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi (fašistická, rasistická, pornografická literatúra, a pod.)
 • rozsiahle mnohozväzkové encyklopédie a slovníky
 • bežná beletria
 • učebnice pre všetky typy škôl a učebné pomôcky
 • noviny a časopisy – a to ani viazané ročníky
 • jednolistové tlače
 • normy
 • patentové správy
 • mikrografické dokumenty (mikrofilmy a mikrofiše)
 • pohľadnice
 • audiovizuálne dokumenty (gramoplatne, audiokazety, videokazety, CD platne, diskety – a to ani vtedy, ak sú prílohou vypožičiavaného dokumentu)
 • elektronické dokumenty (CD-ROM, DVD)

Čitatelia si najskôr musia overiť, či sa žiadaný dokument – kniha alebo časopis, z ktorého žiadajú kópiu článku nenachádza vo fonde Univerzitnej knižnice KU (on-line katalóg, zoznam periodík na web stránke Univerzitnej knižnice KU). Individuálny čitateľ potom vypĺňa žiadanku na MVS. Predpokladom úspešného vybavenia požiadavky na MVS je uvedenie presných bibliografických údajov žiadaného dokumentu.