POZVÁNKA: Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov

  Pozývame Vás na XXVI. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov, ktoré sa bude konať na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v dňoch 20. – 22. 10. 2024.
  POZVÁNKA: Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov

  Okruhy referátov kolokvia sú aj v roku 2024 koncipované v širšej tematickej a interdisciplinárnej rovine:

  1) Vojna v kontextoch a súvislostiach – 1. svetová vojna v literatúre a prameňoch

  • bibliografia vojny, vojenské a vojnové dejiny ako súčasť národných bibliografií
  • odraz vojny v literatúre (regiónu), tlači, regionálnej spisbe
  • reflexia vojny v umeleckej literatúre
  • spoločnosť a kultúra v čase vojny a po nej, každodennosť a vojna, mikrohistória,
  • osobnosti – udalosti a ich pamätníky, miesta pamäti, cintoríny spojené s vojnovými udalosťami v regióne i mimo neho
  • legionárska tradícia, mementá vzdoru, Maffie a i.

  2) Živá knižnica – živá história, oral history ako súčasť pamäti regiónu

  • osobnosti – pamätníci zlomových udalostí dejín v regióne
  • regionálna literatúra s nadregionálnym presahom
  • online databázy, portály v službách regiónu a národného kultúrneho dedičstva
  • digitalizácia, mapovanie a sprístupňovanie digitálneho obsahu, regiónu v online prostredí

  3) Bibliografistika a regionalistika

  • predmet záujmu v regióne
  • práca bibliografa v 21. storočí
  • rozvoj regionálnej pamäti prostredníctvom bibliografickej dokumentácie
  • knižnica ako priestor rozvoja miestnej komunity

  Očakávame cca 12 príspevkov (6 českých a 6 slovenských).

  Veríme, že odborný a interdisciplinárny prístup k poznatkom prezentovaným v jednotlivých referátoch vzťahujúcich sa k vyššie uvedeným okruhom prispeje k rozšíreniu znalostí pri výskume jednotlivých parciálnych tém, ktoré sa viažu na stanovenú problematiku nielen v oblasti bibliografie, retrospektívnej bibliografie, ale aj knižnej kultúry.

  Z podujatia je plánované vydanie elektronického zborníka v roku 2025.