Zrealizovaný projekt zvyšovania kvality vzdelávania nákupom študijnej a odbornej literatúry s podporou FPU

  Fond na podporu umenia už dlhodobo podporuje akvizičnú činnosť knižníc. Nebolo tomu inak ani v uplynulom roku 2021, kedy prostredníctvom dotácie z FPU získala Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity na nákup nových kníh sumu 4 000 €.
  Zrealizovaný projekt zvyšovania kvality vzdelávania nákupom študijnej a odbornej literatúry s podporou FPU

  Účelovú dotáciu sme získali na základe úspešnej grantovej žiadosti pod názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania nákupom študijnej a odbornej literatúry s podporou FPU“

  Cieľom projektu je zabezpečiť aktuálnosť, odbornosť a kvalitu knižničného fondu, čím sa vytvoria podmienky pre zvýšený záujem o knižničné služby zo strany súčasných registrovaných, ale aj potenciálnych používateľov. Zámerom projektu je skvalitnenie a obohatenie knižničného fondu v súlade s ich požiadavkami a potrebami. V rámci projektu došlo k navýšeniu počtu dopytovaných exemplárov a počtu titulov novovydaných kníh. Získané publikácie boli zaradené do voľného výberu knižničného fondu UK KU na Hrabovskej ceste 1A v Ružomberku, kde sú k dispozícii všetkým registrovaným užívateľom.

  Hlavným prínosom bolo uspokojenie vzdelávacích a informačných potrieb študentov, vedecko-pedagogických a výskumných pracovníkov. Aktuálnosť a požadovaný rozsah ponúkaného knižničného fondu zásadným spôsobom ovplyvňuje návštevnosť knižnice, a teda priamo ovplyvňuje úroveň uspokojovania potrieb návštevníkov. Pre UK KU sú dôležité nielen atraktívne a funkčné priestory pre služby, ale aj relevantná a aktualizovaná literatúru, ktorej nákup bol aj cieľom zrealizovaného projektu.

  Zakúpili sme 209 titulov, v celkovom počte 269 exemplárov v nasledovných tematických skupinách: z oblasti prírodných vied 7 titulov (9 exemplárov kníh); z oblasti lekárskych vied 60 titulov (92 exemplárov kníh); z oblasti spoločenských vied 72 titulov (94 exemplárov kníh); z oblasti humanitných vied 50 titulov (54 exemplárov kníh) a beletrie 20 titulov (20 exemplárov kníh).

  Dotácia z FPÚ bola 4000 € . Z tejto sumy bolo použitých 20%, (čo je 800 €) na zakúpenie kníh,  ktorých vydanie podporil FPU alebo boli vydané inštitúciami v pôsobnosti MK SR.

  Spoluúčasť KU - Univerzitnej knižnice bola 445 €.

  Z dotácie bolo zakúpených 185 titulov (242 kusov – exemplárov). Z toho bolo 35 titulov (35 exemplárov), ktoré boli vydané inštitúciami v pôsobnosti MK SR a 22 titulov (22 exemplárov), ktorých vydanie podporil FPU. Zo spoluúčasti bolo zakúpených 24 titulov (27 kusov - exemplárov).

  V prírastkovom zozname sú knihy zakúpené z dotácie označené ako „grant“. Každá kniha obsahuje vlepený štítok s logom FPU a s informáciou, že bola zakúpená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.