EURAXESS – Výskumníci v pohybe je iniciatíva Európskej komisie a krajín zapojených do rámcových programov pre výskum EÚ, cieľom ktorej je podporovať výskumníkov, ktorí majú záujem o rozvoj svojej kariéry a svoj osobný rast prostredníctvom mobility do iných krajín. EURAXESS prináša okrem informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania a pracovných príležitostiach aj mnoho praktických informácií k pobytu výskumníka v danej krajine v zahraničí.

   

  Táto podpora sa dosahuje prostredníctvom štyroch nástrojov:

  • EURAXESS Jobs – bezplatná databáza voľných pracovných miest vo výskume, grantov a výskumných štipendií pre domácich výskumníkov, ktorá im umožňuje vyhľadávať ponuky na základe zverejnenia vlastného životopisu a  výskumným organizáciám publikovať a prezentovať voľné pracovné miesta a nájsť tak vhodného odborníka na európskej úrovni; ale i nástroj na získavanie zahraničných výskumníkov,
  • EURAXESS Services – sieť kontaktných a servisných centier EURAXESS, ktoré poskytujú bezplatné služby a individuálne poradenstvo domácim a zahraničným výskumníkom pri mobilite.
  • EURAXESS Rights – informácie o Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov, práva a povinnosti výskumníkov
  • EURAXESS Links – pracoviská a portály na prepojenie európskych výskumníkov dlhodobo pôsobiacich mimo Európu s európskymi organizáciami

   

  Čo ponúka EURAXESS SERVISNÉ CENTRUM?

  Informácie a služby EURAXESS sú bezplatné.

  Dôležitým komunikačným nástrojom pri práci centier je európsky portál EURAXESS - Researchers in Motion a národné portály EURAXESS.

  Slovenský portál EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) spravuje SAIA v slovenskej a anglickej verzii.

  EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk), centrá pre výskumných pracovníkov a výskumné organizácie, je súčasťou európskej siete EURAXESS, v ktorej pôsobí približne 600 servisných centier v 43 krajinách sveta.

  Na Slovensku tvorí národnú sieť centier EURAXESS 6 pracovísk SAIA, n.o., a to Bratislava, Nitra, Žilina, Banskej Bystrica, Prešov a Košice (euraxess@saia.sk). V súčasnosti sú činnosť a projekty národnej siete EURAXESS financované z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európskej komisie.

   

  EURAXESS Servisné centrá napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility.

   

  Naše Euraxess servisné centrum na KU v Ružomberku bude poskytovať praktické informácie vrátane :

  prístupu ku kultúre hostiteľskej krajiny/jazykových kurzov

  podmienok vstupu/víz/ prechodného pobytu

  pracovného povolenia

  ubytovania

  zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti

  pracovných príležitostí

  sprostredkovanie bankových služieb

  záležitostí súvisiace s rodinnými príslušníkmi

  uznávania diplomov

  administratívnej podpory

  podmienok odchodu a ukončenia pobytu

   

  Pracovníci Euraxess servisných centier sa usilujú svojimi aktivitami prispieť k ďalšiemu rozvoju kariéry výskumníkov vo všetkých stupňoch ich kariéry.

   

  Ponuka štipendií pre študentov a zamestnancov (uzávierka žiadostí do 29.2.2024):

  Ponuka štipendií pre študentov 

  Ponuka štipendií pre zamestnancov