Oddelenie infraštruktúry IT a Informačných systémov

  Oddelenie infraštruktúry IT a Informačných systémov

  Oddelenie infraštruktúry IT a Informačných systémov (ďalej OiITaIS) zabezpečuje pre univerzitu najmä nasledovné úlohy:

  • Prevádzkovanie a rozvoj globálnych informačných a komunikačných služieb univerzity.
  • Prevádzkovanie a rozvoj globálnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry univerzity.
  • Zapájanie univerzity do národných a medzinárodných projektov a štruktúr v oblasti IKT.
  • Tvorba metodických odporúčaní a záväzných štandardov v oblasti normalizácie a bezpečnosti informačných a komunikačných systémov univerzity.
  • Podpora používateľov v rozsahu vyplývajúcom z úloh OiITaIS.
  • Správa centrálnych databáz a správa osobných identifikátorov a certifikátov celouniverzitného významu.
  • Metodické riadenie a záväzné usmerňovanie činnosti lokálnych pracovísk obdobného zamerania vytvorených pri jednotlivých súčastiach univerzity v oblastiach celouniverzitného významu.
  • Komplexné IT zabezpečenie vybraných súčastí univerzity.
  • Navrhuje stratégiu rozvoja univerzity v oblasti IKT.
  • Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT).
  • Aplikácia výsledkov výskumu a vývoja v súlade s potrebami univerzity.