Oddelenie infraštruktúry IT a Informačných systémov

Oddelenie infraštruktúry IT a Informačných systémov

Oddelenie infraštruktúry IT a Informačných systémov zabezpečuje pre univerzitu najmä nasledovné úlohy:

 • Prevádzkovanie a rozvoj globálnych informačných a komunikačných služieb univerzity.
 • Prevádzkovanie a rozvoj globálnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry univerzity.
 • Zapájanie univerzity do národných a medzinárodných projektov a štruktúr v oblasti IKT.
 • Tvorba metodických odporúčaní a záväzných štandardov v oblasti normalizácie a bezpečnosti informačných a komunikačných systémov univerzity.
 • Podpora používateľov v rozsahu vyplývajúcom z úloh ÚIKT.
 • Správa centrálnych databáz a správa osobných identifikátorov a certifikátov celouniverzitného významu.
 • Metodické riadenie a záväzné usmerňovanie činnosti lokálnych pracovísk obdobného zamerania vytvorených pri jednotlivých súčastiach univerzity v oblastiach celouniverzitného významu.
 • Komplexné IT zabezpečenie vybraných súčastí univerzity.
 • Navrhuje stratégiu rozvoja univerzity v oblasti IKT.
 • Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT).
 • Aplikácia výsledkov výskumu a vývoja v súlade s potrebami univerzity.