Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou na účely pokračovania v štúdiu

Katolícka univerzita v Ružomberku môže rozhodnúť o uznaní dokladu vydaného zahraničnou vysokou školou len v prípade, že absolvovaný študijný odbor je rovnaký alebo príbuzný k tým, ktoré uskutočňuje.

Žiadosť

Smernica

Prílohy potrebné doložiť k žiadosti:

 • osvedčená kópia dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo inou vzdelávacou inštitúciou príslušného štátu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky;
 • osvedčená kópia dodatku k diplomu, ak ho vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia príslušného štátu vydáva;
 • osvedčenú kópiu výpisu absolvovaných predmetov a vykonaných skúšok s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky;
 • kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti;
 • kópia dokladu totožnosti;
 • potvrdenie o úhrade poplatku za uznanie dokladu vo výške 100 €;
  v prípade automatického uznania dokladu o vzdelaní je poplatok vo výške 50 €;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK vo výške 5,00 € v prípade uznania dokladov o vzdelaní vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní;

  alebo doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK vo výške 30,00 € v prípade uznania dokladov o vzdelaní vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.

____________________________________________________________

Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu/

Filled application form is to be delivered at the following address:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

Hrabovská cesta 1A

034 01 Ružomberok

Slovakia

 

Údaje určené pre úhradu poplatkov/

Fee Payment Details for transactions within the Slovak Republic:

Banka/Beneficiary´s bank: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Kód banky/Beneficiary´s bank code: 8180

SWIFT/B.I.C/SWIFT code of the bank: SPSRSKBAXXX

IBAN/Beneficiary´s account number IBAN: SK57 8180 0000 0070 0008 5923

Názov účtu/Beneficiary´s account name: Katolícka univerzita v Ružomberku

Adresa/Beneficiary ́s address: Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovakia  

Kód krajiny/Country code: SK

Variabilný symbol/Variable symbol: 1100810

Informácia pre príjemcu/Information for the addressee:

           Meno a priezvisko žiadateľa – uznanie dokladu/Name of the applicant – recognition