Uznávanie dokladov o vzdelaní

  Uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou na účely pokračovania v štúdiu

  Katolícka univerzita v Ružomberku môže rozhodnúť o uznaní dokladu vydaného zahraničnou vysokou školou len v prípade, že absolvovaný študijný odbor je rovnaký alebo príbuzný k tým, ktoré uskutočňuje.

  Žiadosť

  Smernica

  Prílohy potrebné doložiť k žiadosti:

  • osvedčená kópia dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo inou vzdelávacou inštitúciou príslušného štátu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky;
  • osvedčená kópia dodatku k diplomu, ak ho vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia príslušného štátu vydáva;
  • osvedčenú kópiu výpisu absolvovaných predmetov a vykonaných skúšok s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky;
  • kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti;
  • kópia dokladu totožnosti;
  • potvrdenie o úhrade poplatku za uznanie dokladu vo výške 100 €;
   v prípade automatického uznania dokladu o vzdelaní je poplatok vo výške 50 €;
  • doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK vo výške 5,00 € v prípade uznania dokladov o vzdelaní vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní;

   alebo doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK vo výške 30,00 € v prípade uznania dokladov o vzdelaní vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.

  ____________________________________________________________

  Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu/

  Filled application form is to be delivered at the following address:

   

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

  Hrabovská cesta 1A

  034 01 Ružomberok

  Slovakia

   

  Údaje určené pre úhradu poplatkov/

  Fee Payment Details for transactions within the Slovak Republic:

  Banka/Beneficiary´s bank: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

  Kód banky/Beneficiary´s bank code: 8180

  SWIFT/B.I.C/SWIFT code of the bank: SPSRSKBAXXX

  IBAN/Beneficiary´s account number IBAN: SK57 8180 0000 0070 0008 5923

  Názov účtu/Beneficiary´s account name: Katolícka univerzita v Ružomberku

  Adresa/Beneficiary ́s address: Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovakia  

  Kód krajiny/Country code: SK

  Variabilný symbol/Variable symbol: 1100810

  Informácia pre príjemcu/Information for the addressee:

             Meno a priezvisko žiadateľa – uznanie dokladu/Name of the applicant – recognition