Moderátor Teologického inštitútu KU afiliovaného k TF v Košiciach (21. 3. 2022)

  VÝBEROVÉ KONANIE (REK/304/2022)

  Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 14 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien, Štatútom Katolíckej univerzity, Štatútom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka KU a Teologického inštitútu KU afiliovaného k Teologickej fakulte Košiciach KU v Ružomberkuso Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca:

   

  • moderátor Teologického inštitútu KU afiliovaného k TF v Košiciach KU v Ružomberku

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa.

   

  Požadovaná dĺžka praxe:

  • minimálne 3 ročná prax v oblasti riadiacej funkcie.

   

  Podmienky:

  • splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae,
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
  • spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť,
  • znalosť práce s PC ( Word, Excel, Power Point, Outlook),
  • súhlas diecézneho biskupa, veľkého kancelára KU, dekana TF.

   

  Predpokladaný nástup do funkcie : podľa vzájomnej dohody.

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • motivačný list,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • relevantné doklady o vzdelaní a odbornej praxi, ktorými možno preukázať požadované podmienky,
  • originál aktuálny výpis z registra trestov ( nie starší ako tri mesiace),
  • podpísané písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch.

   

  Platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov vysokých škôl, 1 250,00 Eur  ).

  Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 12. apríla 2022 (vrátane do 14.30 hodiny) s označením obálky “ výberové konanie Rektorát KUna adresu: Rektorát KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok. Prihlášky zaslané emailom nebudú akceptované.

   

  Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené vybraným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

   

  V Ružomberku dňa 21. marca 2022

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor  KU