Útvar prorektora pre vedu a umenie

Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

(vrátane nostrifikácie dokladov o vzdelaní)

Referát pre projektovú činnosť

Vydavateľstvo VERBUM

Univerzitná knižnica

Vedúci zamestnanec knižnice:

Oddelenie výpožičiek:

Mgr. Dana Kočibálová

evidencia publikačnej / umeleckej činnosti


Oddelenie budovania a ochrany fondov:

IT Helpdesk: