Ako požiadať o tehotenské štipendium

  • §96b zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia pre akademický rok 2023/2024

  PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

  1. Lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (Lehotník na výplatu tehotenského štipendia).
  2. Potvrdenie sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

   

  Žiadosť a prílohy zasielajte na adresu:
  Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Hrabovská cesta 1A
  034 01 Ružomberok

   

  Nárok na tehotenské štipendium:

  Vzniká tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom sa priznáva tehotenské stipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

  • za študentku na účely tehotenského štipendia sa považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva,
  • tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť,
  • ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac,
  • výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne (vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia),
  • tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august,
  • vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

  Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

  • vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
  • vznikom nároku na výplatu tehotenského,
  • skončením tehotenstva,
  • skončením štúdia.

  Študentka oznámi vysokej škole uvedené skutočnosti do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy k nim prišlo.

  Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské š