Ako požiadať o tehotenské štipendium

 • §96b zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

 1. Lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (Lehotník na výplatu tehotenského štipendia).
 2. Potvrdenie sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

 

Žiadosť a prílohy zasielajte na adresu:
Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

 

Nárok na tehotenské štipendium:

Vzniká tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom sa priznáva tehotenské stipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

 • za študentku na účely tehotenského štipendia sa považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva,
 • tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť,
 • ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac,
 • výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne (vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia),
 • tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august,
 • vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

 • vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
 • vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 • skončením tehotenstva,
 • skončením štúdia.

Študentka oznámi vysokej škole uvedené skutočnosti do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy k nim prišlo.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.