Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 

FORMULÁRE

Formulár č. 1: Všeobecné informácie o uchádzačovi

Časť 1 - Formulár č. 2a: Návrh na plnenie kritérií pre stanovenie ponuky - poistné - BUDOVY

Časť 2 - Formulár č. 2b: Návrh na plnenie kritérií pre stanovenie ponuky - poistné - HM

Časť 3 - Formulár č. 2c: Návrh na plnenie kritérií pre stanovenie ponuky - poistné - PZP, HP Osobné motorové vozidlá

Časť 4 - Formulár č. 2d: Návrh na plnenie kritérií pre stanovenie ponuky - poistné - Poistenie zodpovednosti za škodu

Formulár č. 3: Písomné vyhlásenie uchádzača, že bez výhrad súhlasí s podmienkami VO

Formulár č. 4: Zoznam dôverných informácií v súlade

Formulár č. 5: Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Formulár č. 6: Plná moc skupiny dodávateľov

Formulár č. 7: Ponukový list

   Formulár č. 7 - VYSVETLENIE SP

Formulár č. 8: Vyhlásenie o subdodávkach

Formulár č. 9: Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb (návrh)

 

PRÍLOHY

Príloha č. 1, pre časť 1: Definovanie základných poistných rizík a rozsah podmienok poistného plnenia - BUDOVY

Príloha č. 2a, pre časť 2: Definovanie poistných rizík, rozsah podmienok poistného plnenia - HNUTEĽNÝ MAJETOK

Príloha č. 2b, pre časť 2: Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad vandalizmu alebo krádeže a spôsoby zabezpečenia budov Katolíckej univerzity v Ružomberku podľa jednotlivých miest poistenia

Príloha č. 3, pre časť 3: Definovanie poistných rizík, rozsah podmienok poistného plnenia - (PZP, HP)

Príloha č. 4, pre časť 4: Definovanie poistných rizík, rozsah podmienok poistného plnenia - Poistenie zodpovednosti za škodu

Príloha č. 5: Škodový priebeh (pre časti 1, 2, 3 , 4)