Riaditeľ Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (31. 5. 2023)

  VÝBEROVÉ KONANIE (CZ 01740/2023 RE)

  Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej KU) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

   

  Riaditeľ Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku

   

  Stručný opis obsadzovanej funkcie:

  Riaditeľ Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku („ďalej len UK KU“):

  • zabezpečuje tvorbu koncepcie rozvoja pracoviska po odbornej a materiálnej stránke,
  • predkladá výročnú správu o činnosti UK KU,
  • koordinuje prácu a odborné činnosti pracovníkov UK KU,
  • organizuje a kontroluje práce v knižnici a systematicky preveruje úroveň plnenia úloh,
  • zabezpečuje dodržiavanie rozpočtovej finančnej disciplíny UK KU a platných vnútorných predpisov,
  • zabezpečuje edičnú a vydavateľskú činnosť vydavateľstva, ktoré je jej súčasťou.

   

  Kvalifikačné predpoklady (požiadavky na vzdelanie):

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

   

  Požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

  • prax v riadiacej funkcii najmenej 3 roky,
  • znalosť a prehľad z pracovno – právnych predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti vysokého školstva, kultúry a knižničnej činnosti,
  • znalosť strategických materiálov z oblasti knihovníctva,
  • organizačné schopnosti,
  • znalosť cudzích jazykov vítaná.

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • predložiť písomný materiál Koncepcia rozvoja UK KU,
  • štruktúrovaný životopis,
  • relevantné doklady o vzdelaní a odbornej praxi, ktorými možno preukázať požadované podmienky,
  • originál aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
  • podpísaný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • podpísané písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokladoch.

  Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a zaslali v učenom termíne všetky požadované doklady a listiny. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a listín v určenom termíne, je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania!

   

  Forma výberového konania: osobný pohovor pred výberovou komisiou.

  Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

  Termín nástupu: 01.07.2023

   

  Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte do 22.06.2023 (vrátane do 12:00 hodiny)

  s označením zalepenej obálky „VK – riaditeľ UK KU – neotvárať“ na adresu:

  Mgr. Andrej Ružička

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Hrabovská cesta 1A

  034 01 Ružomberok

   

  Ružomberok 31.05.2023

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor KU