Súčasťou zabezpečovania kvality na KU je monitorovanie kvality vo vzdelávacom procese. Hodnotenie sa uskutočňuje počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia každého semestra. Každý pedagogický zamestnanec má možnosť prostredníctvom odpovedí sebareflexiou reagovať na zistené nedostatky. Monitorovanie a pravidelné hodnotenie vzdelávacieho procesu sa uskutočňuje na každej fakulte KU, pričom fakulta vyhodnocuje zistené nedostatky a prijíma konkrétne a termínované opatrenia na ich odstránenie.

  Ďalšou formou vyhodnocovania úrovne kvality poskytovaného vzdelávania je zisťovanie miery nadobudnutia vedomostí pred a po absolvovaní vyučovacieho procesu a porovnanie s vyhodnotením úrovne vedomostí po realizácii vzdelávacej činnosti.

  Fakulta zdravotníctva 

  Filozofická fakulta 

  Pedagogická fakulta 

  Teologická fakulta 

  Fakulta zdravotníctva