Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  Katolícka univerzita v Ružomberku, podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje označenie zodpovednej osoby:

  Zodpovedná osoba:

   

  Spôsob podávania oznámení o protispoločenskej činnosti:

  a) písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, oznámenie do rúk zodpovednej osoby“ do podateľne KU na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok,  resp. do schránky umiestnenej vo vstupnej hale Rektorátu KU (vedľa výťahu),

  b) elektronickou poštou - na e-mailovú adresu protispolocenska.cinnost@ku.sk, vyplnením formulára „Oznámenie protispoločenskej činnosti“,

  c) ústne do záznamu - prostredníctvom zodpovednej osoby.

   

  Formulár „Oznámenie protispoločenskej činnosti