Horizont Európa

  Horizont Európa

  Horizont Európa, taký názov nesie 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie. Program Horizont Európa v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii v programovom období 2014 – 2020.

  Návrh rámcového programu Horizont Európa bol predstavený Európskou komisiou dňa 7. júna 2018. Rada EÚ a Európsky parlament dosiahli spoločnú dohodu o programe Horizont Európa dňa 19. marca 2019.

  Po rokovaniach, ktoré boli uzavreté dňa 11. decembra 2020 politickou dohodou medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ, sa rozpočet programu Horizont Európa ustálil na 84,9 mld. EUR v cenách z r. 2018, čo predstavuje 95,5mld. EUR v súčasných cenách.

  Výsledok procesu strategického plánovania, s cieľom pripraviť program Horizont Európa, bol pretavený do viacročného Strategického plánu (2021 – 2024), slúžiaceho na prípravu obsahu pracovných programov a výziev na predkladanie návrhov pre obdobie prvých štyroch rokov trvania programu Horizont Európa (2021 – 2027). 

  Rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií s názvom Horizon Europe (HEU) / Horizont Európa je súčasťou komunitárnych programov EÚ, princípom ktorých je zníženie počtu sprostredkovateľov medzi poskytovateľom a príjemcom grantu. Príprava výziev, ich zverejnenie, prijímanie žiadostí o grant, ich hodnotenie, ako aj komunikácia prebieha priamo s Európskou komisiou (EK), resp. s jej výkonnými agentúrami. Horizont Európa teda patrí medzi priamo riadené programy rovnako, ako napr. programy Erasmus+, LIFE, COSME, CEF, Digital Europe a ďalšie.

  Program Horizont Európa má tri piliere:

  1. pilier – Excelentná veda

  bude mať za cieľ posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne Európskejúnie (EÚ) a naďalej podporovať projekty hraničného výskumu, a to prostredníctvom nástrojov Európskej rady pre výskum (European Research Council/ERC), akcií Marie Sklodowska – Curie (MSCA) a opatreniami, zameranými na rozvoj a využitie výskumných infraštruktúr (vrátane e-infraštruktúr) svetovej úrovne.

  2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu

  bude podporovať priemyselné technológie a transformáciu priemyslu. Vnútorne pozostáva zo 6 klastrov, niekoľkých plánovaných partnerstiev a výskumno-inovačných misií.

  Druhý pilier programu je rozdelený na šesť nasledovných klastrov:

  1. Zdravie
  2. Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  3. Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
  4. Digitalizácia, priemysel a vesmír
  5. Klíma, energetika a mobilita
  6. Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

  3. pilier – Inovatívna Európa

  bude podporovať prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie, prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council/EIC), opatreniami v rámci Európskych inovačných ekosystémov a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

  Významnou súčasťou programu Horizont Európa v pilieri 2 sú partnerstvá

  Významnou súčasťou programu Horizont Európa v pilieri 2 sú partnerstvá

  Európske partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií (partnerships) Partnerstvá budú tvoriť integrovanú súčasť piliera 2 a ich fungovanie bude viac-menej rovnaké ako v programe H2020. Pre partnerstvá môže byť vyčlenený rozpočet až do výšky 50% celého rozpočtu piliera 2. Partnerstvá môžu zahŕňať širokú škálu aktivít – od financovania výskumných a inovačných projektov, aktivít zameraných na regulačné otázky, podporu uvedenia inovácií na trh až po spoluprácu s užívateľmi pre vytváranie synergií s národnými a regionálnymi programami. Nutnosťou bude dlhodobý záväzok zúčastnených partnerov, flexibilita pri implementácii partnerstva, súlad, koordinácia a komplementarita s ďalšími komunitárnymi, národnými a regionálnymi iniciatívami alebo partnerstvami a misiami. Nové rozdelenie bude slúžiť na podstatné zníženie počtu partnerstiev. V porovnaní so súčasným počtom približne 120 bude ich počet v HEU znížený na predpokladaných 49. Partnerstvá však budú mať širší súbor aktérov s väčším dosahom a lepšou viditeľnosťou a zvýšenou transparentnosťou. Prispejú tiež k väčšej otvorenosti európskych ekosystémov vedy, výskumu a inovácií.

  Národná kancelária Horizontu Európa poskytuje nasledujúce činnosti:

  • Informačné (infodni, semináre, konferencie, školenia na mieru)
  • Poradenské (vyhľadanie a podrobný popis podmienok výziev, burza partnerov a matchmaking, založenie konta a vloženie žiadosti do Funding&Tenter Portal)
  • Konzultačné (individuálne konzultácie, pre-screening)
  • Publikačné (štatistiky a prehľady, sektorové štúdie, príklady dobrej praxe)
  • Podporné (mentoring, vyhľadávanie partnerov do konzorcií)
  Národná kancelária Horizontu Európa poskytuje nasledujúce činnosti: